فن پلاستيکي ( لوله اي توربو )
تست


تست
فن پلاستيکي ( لوله اي توربو )
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

فن پلاستيکي ( لوله اي توربو )
لوله اي 10 CM

VPH-10S2S


لوله اي 10 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي فضاهاي كوچك و متوسط در پنج سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بر روي ديوار) با تعداد پره هاي بالا و هوادهي خوب نصب آسان » قطر پروانه : 100mm » ولتاژ : 220V » مقدار جريان مصرفي : 0.08A » توان : 16W » فرکانس : 50HZ » 0.9 : Cosφ » سرعت موتور در دقيقه : 2350r.p.m » قدرت هوادهي : 80m³/h » وزن: 0.45kg » با درجه حفاظت موتور:IP 44
فن پلاستيکي ( لوله اي توربو )
ثبت سفارش موقت لوله اي 10 CM
ثبت

فن پلاستيکي ( لوله اي توربو )
لوله اي 15 CM

VPH-15S2S


لوله اي 15 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي فضاهاي كوچك و متوسط در پنج سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بر روي ديوار) با تعداد پره هاي بالا و هوادهي خوب نصب آسان » قطر پروانه : 150mm » ولتاژ : 220V » مقدار جريان مصرفي : 0.13A » توان : 25W » فرکانس : 50HZ » 0.87 : Cosφ » سرعت موتور در دقيقه : 1800r.p.m » قدرت هوادهي : 200m³/h » وزن: 0.65kg » با درجه حفاظت موتور: IP 44
فن پلاستيکي ( لوله اي توربو )
ثبت سفارش موقت لوله اي 15 CM
ثبت

فن پلاستيکي ( لوله اي توربو )
لوله اي 20 CM

VPH-20S2S


لوله اي 20 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي فضاهاي كوچك و متوسط در پنج سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بر روي ديوار) با تعداد پره هاي بالا و هوادهي خوب نصب آسان » قطر پروانه : 200mm » ولتاژ : 220V » مقدار جريان مصرفي : 0.18A » توان : 32W » فرکانس : 50HZ » 0.8 : Cosφ » سرعت موتور در دقيقه: 1700r.p.m » قدرت هوادهي : 250m³/h » وزن: 0.9kg » با درجه حفاظت موتور: IP44
فن پلاستيکي ( لوله اي توربو )
ثبت سفارش موقت لوله اي 20 CM
ثبت

فن پلاستيکي ( لوله اي توربو )
لوله اي 8 CM

VPH-8S2S


لوله اي 8 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي فضاهاي كوچك و متوسط در پنج سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بر روي ديوار) با تعداد پره هاي بالا و هوادهي خوب نصب آسان » قطر پروانه : 80mm » ولتاژ : 220V » مقدار جريان مصرفي : 0.08A » توان : 16W » فرکانس : 50Hz » 0.9 : Cosφ » سرعت موتور در دقيقه : 2600r.p.m » قدرت هوادهي : 24m³/h » وزن: 0.33kg » با درجه حفاظت موتور:IP 44
فن پلاستيکي ( لوله اي توربو )
ثبت سفارش موقت لوله اي 8 CM
ثبت

فن پلاستيکي ( لوله اي توربو )
لوله اي 12 CM

VPH-12S2S


لوله اي 12 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي فضاهاي كوچك و متوسط در پنج سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بر روي ديوار) با تعداد پره هاي بالا و هوادهي خوب نصب آسان » قطر پروانه : 120mm » ولتاژ : 220V » مقدار جريان مصرفي : 0.08A » توان : 16W » فرکانس : 50HZ » 0.9 : Cosφ » سرعت موتور در دقيقه : 2150r.p.m » قدرت هوادهي : 150m³/h » وزن: 0.5kg » با درجه حفاظت موتور:IP 44
فن پلاستيکي ( لوله اي توربو )
ثبت سفارش موقت لوله اي 12 CM
ثبت

بیشتر بدانیم