فن صنعتي ايلکا
ايلکا با قطر 1p , 30

VIE-30L4S


ايلکا با قطر 1p , 30
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:300mm » ولتاژ : 220V » مقدار جريان مصرفي :0.6A » توان : 100W » فرکانس : 50Hz » سرعت موتور در دقيقه: 1450r.p.m » قدرت هوادهي :1500m³/h » وزن : 5.15kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايلکا با قطر 1p , 30
ثبت

فن صنعتي ايلکا
ايلکا با قطر 40 , 1P

VIE-40L4S


ايلکا با قطر 40 , 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:400mm » ولتاژ :220V » مقدار جريان مصرفي : 0.8A » توان : 165W » فرکانس : 50Hz » سرعت موتور در دقيقه: 1320r.p.m » قدرت هوادهي :4000m³/h » وزن : 6Kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايلکا با قطر 40 , 1P
ثبت

فن صنعتي ايلکا
ايلکا با قطر 50 , 3P

VIE-50T4T


ايلکا با قطر 50 , 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:500mm » ولتاژ :380V » مقدار جريان مصرفي : 0.75A » توان : 370W » فرکانس : 50Hz » سرعت موتور در دقيقه: 1350r.p.m » قدرت هوادهي :6200m³/h » وزن : 9.1kg » با درجه حفاظت موتور: IP54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايلکا با قطر 50 , 3P
ثبت

فن صنعتي ايلکا
ايلکا با قطر 70 , 3P

VIE-70Z4T


ايلکا با قطر 70 , 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:700mm » ولتاژ :380V » مقدار جريان مصرفي : 2.8A » توان : 1500W » فرکانس : 50Hz » سرعت موتور در دقيقه: 1350r.p.m » قدرت هوادهي :18000m³/h » وزن : 30.6kg » با درجه حفاظت موتور: IP54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايلکا با قطر 70 , 3P
ثبت

فن صنعتي ايلکا
ايلکا با قطر 50 , 1P

VIE-50T4S


ايلکا با قطر 50 , 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:500mm » ولتاژ :220V » مقدار جريان مصرفي : 1.73A » توان : 350W » فرکانس : 50Hz » سرعت موتوردر دقيقه: 1320r.p.m » قدرت هوادهي :6000m³/h » وزن : 9.2kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايلکا با قطر 50 , 1P
ثبت

فن صنعتي ايلکا
ايلکا با قطر 40 , 1P

VIE-40T4S


ايلکا با قطر 40 , 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:400mm » ولتاژ :220V » مقدار جريان مصرفي : 1.3A » توان : 240W » فرکانس : 50Hz » سرعت موتور در دقيقه: 1350r.p.m » قدرت هوادهي :4200m³/h » وزن : 8kg » با درجه حفاظت موتور: IP54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايلکا با قطر 40 , 1P
ثبت

فن صنعتي ايلکا
ايلکا با قطر 60 , 1P

VIE-60Z4S


ايلکا با قطر 60 , 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:600mm » ولتاژ :220V » مقدار جريان مصرفي : 4A » توان : 800W » فرکانس : 50Hz » سرعت موتور در دقيقه: 1300r.p.m » قدرت هوادهي :11000m³/h » وزن : 17.7kg » با درجه حفاظت موتور: IP54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايلکا با قطر 60 , 1P
ثبت

فن صنعتي ايلکا
ايکا با قطر 35 , 3P

VIE-35L4T


ايکا با قطر 35 , 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:350mm » ولتاژ :380V » مقدار جريان مصرفي : 0.45A » توان : 180W » فرکانس : 50Hz » سرعت موتور در دقيقه : 1400r.p.m » قدرت هوادهي :2600m³/h » وزن : 5.65kg » با درجه حفاظت موتور: IP54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايکا با قطر 35 , 3P
ثبت

فن صنعتي ايلکا
ايلکا با قطر 30 , 3P

VIE-30L4T


ايلکا با قطر 30 , 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:300mm » ولتاژ : 380v » مقدار جريان مصرفي :0.4A » توان : 155W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتوردر دقيقه: 1470r.p.m » قدرت هوادهي :1530m³/h » وزن : 5.15kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايلکا با قطر 30 , 3P
ثبت

فن صنعتي ايلکا
ايلکا با قطر 40 , 3P

VIE-40T4T


ايلکا با قطر 40 , 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:400mm » ولتاژ :380V » مقدار جريان مصرفي : 0.65A » توان : 320W » فرکانس : 50Hz » سرعت موتور در دقيقه: 1400r.p.m » قدرت هوادهي :4350m³/h » وزن : 8 » با درجه حفاظت موتور: IP54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايلکا با قطر 40 , 3P
ثبت

فن صنعتي ايلکا
ايلکا با قطر 60 , 3P

VIE-60Z4T


ايلکا با قطر 60 , 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:600mm » ولتاژ :380V » مقدار جريان مصرفي : 1.5A » توان : 800W » فرکانس : 50Hz » سرعت موتور در دقيقه: 1370r.p.m » قدرت هوادهي :11500m³/h » وزن : 17.7kg » با درجه حفاظت موتور: IP54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايلکا با قطر 60 , 3P
ثبت

فن صنعتي ايلکا
تست


تست
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

فن صنعتي ايلکا
ايلکا با قطر 35 , 1P

VIE-35L4S


ايلکا با قطر 35 , 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:350mm » ولتاژ :220V » مقدار جريان مصرفي : 0.66A » توان : 130W » فرکانس : 50Hz » سرعت موتور در دقيقه: 1350r.p.m » قدرت هوادهي 2550m³/h » وزن : 5.65kg » با درجه حفاظت موتور: IP54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايلکا با قطر 35 , 1P
ثبت

فن صنعتي ايلکا
ايلکا با قطر 40 , 3P

VIE-40L4T


ايلکا با قطر 40 , 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي و طراحي شده براي جابجايي هوا تازه از طريق ديوار داراي 6 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي سالن هاي مرغداري - گاوداري و اماكن صنعتي- تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا نصب آسان » قطر پروانه:400mm » ولتاژ :380V » مقدار جريان مصرفي : 0.5A » توان : 215W » فرکانس : 50Hz » سرعت موتور در دقيقه: 1350r.p.m » قدرت هوادهي :4100m³/h » وزن : 6kg » با درجه حفاظت موتور: IP54
فن صنعتي ايلکا
ثبت سفارش موقت ايلکا با قطر 40 , 3P
ثبت

بیشتر بدانیم