فن صنعتي سنگين (پروانه پلي اميد)
تست


تست
فن صنعتي سنگين (پروانه پلي اميد)
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

فن صنعتي سنگين (پروانه پلي اميد)
هواکش سنگين با پروانه پلي اميد با قطر 40 CM

VIR-40D4S


هواکش سنگين با پروانه پلي اميد با قطر 40 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 3 سايز و مدل متفاوت مناسب براي مكان هاي صنعتي، انبارها، رستوران ها، گارگاه ها، پاركينگ ها، كابين ها و انبارهاي صنعتي پروانه 7 پره پلاستيك (پلي آميد) نصب آسان » قطر پروانه : 400 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.82 A » توان : 170 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 1300 R.P.M » قدرت هوادهي :4300 m3/h » وزن : 7.5 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 44
فن صنعتي سنگين (پروانه پلي اميد)
ثبت سفارش موقت هواکش سنگين با پروانه پلي اميد با قطر 40 CM
ثبت

فن صنعتي سنگين (پروانه پلي اميد)
هواکش سنگين با پروانه پلي اميد با قطر 40 CM

VIR-40D4T


هواکش سنگين با پروانه پلي اميد با قطر 40 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 3 سايز و مدل متفاوت مناسب براي مكان هاي صنعتي، انبارها، رستوران ها، گارگاه ها، پاركينگ ها، كابين ها و انبارهاي صنعتي پروانه 7 پره پلاستيك (پلي آميد) نصب آسان » قطر پروانه : 400 MM » ولتاژ : 380 V » مقدار جريان مصرفي :0.55 A » توان : 250 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 1330 R.P.M » قدرت هوادهي :4400 m3/h » وزن : 7.5 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 44
فن صنعتي سنگين (پروانه پلي اميد)
ثبت سفارش موقت هواکش سنگين با پروانه پلي اميد با قطر 40 CM
ثبت

فن صنعتي سنگين (پروانه پلي اميد)
هواکش صنعتي سنگين با پروانه پلي اميد با قطر 50 CM

VIR-50D4T


هواکش صنعتي سنگين با پروانه پلي اميد با قطر 50 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 3 سايز و مدل متفاوت مناسب براي مكان هاي صنعتي، انبارها، رستوران ها، گارگاه ها، پاركينگ ها، كابين ها و انبارهاي صنعتينصب آسان » قطر پروانه :500 MM » ولتاژ : 380 V » مقدار جريان مصرفي :0.6 A » توان : 300 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور:1170 R.P.M » قدرت هوادهي :6500 m3/h » وزن : 8.8 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 44
فن صنعتي سنگين (پروانه پلي اميد)
ثبت سفارش موقت هواکش صنعتي سنگين با پروانه پلي اميد با قطر 50 CM
ثبت

فن صنعتي سنگين (پروانه پلي اميد)
هواکش سنگين با پروانه پلي اميد با قطر 50 CM

VIR-50D4S


هواکش سنگين با پروانه پلي اميد با قطر 50 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 3 سايز و مدل متفاوت مناسب براي مكان هاي صنعتي، انبارها، رستوران ها، گارگاه ها، پاركينگ ها، كابين ها و انبارهاي صنعتي پروانه 7 پره پلاستيك (پلي آميد) نصب آسان » قطر پروانه :500 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي :1.2 A » توان : 250 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 1100 R.P.M » قدرت هوادهي :6000 m3/h » وزن : 8.7 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 44
فن صنعتي سنگين (پروانه پلي اميد)
ثبت سفارش موقت هواکش سنگين با پروانه پلي اميد با قطر 50 CM
ثبت

فن صنعتي سنگين (پروانه پلي اميد)
هواکش سنگين با پروانه پلي اميد باقطر 30 CM

VIR-30D4S


هواکش سنگين با پروانه پلي اميد باقطر 30 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال صنعتي داراي 3 سايز و مدل متفاوت مناسب براي مكان هاي صنعتي، انبارها، رستوران ها، گارگاه ها، پاركينگ ها، كابين ها و انبارهاي صنعتي پروانه 7 پره پلاستيك (پلي آميد) نصب آسان » قطر پروانه : 300 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.6 A » توان : 120 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 1400 R.P.M » قدرت هوادهي :2100 m3/h » وزن : 6.5 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 44
فن صنعتي سنگين (پروانه پلي اميد)
ثبت سفارش موقت هواکش سنگين با پروانه پلي اميد باقطر 30 CM
ثبت

بیشتر بدانیم