فن لوکس ( دريچه دار باکليد )
تست


تست
فن لوکس ( دريچه دار باکليد )
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

فن لوکس ( دريچه دار باکليد )
لوکس دريچه دار با قطر 20 cm

VSL-20C4S


لوکس دريچه دار با قطر 20 cm
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي فضاهاي كوچك و متوسط در 4 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار، پنجره داراي دمپر و كليد قطع و وصل پروانه پنج و شش پر نصب آسان » قطر پروانه : 200 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي :0.18 A » توان :40 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 1400 R.P.M » قدرت هوادهي : 420 m3/h » وزن: 1.95 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 2X
فن لوکس ( دريچه دار باکليد )
ثبت سفارش موقت لوکس دريچه دار با قطر 20 cm
ثبت

فن لوکس ( دريچه دار باکليد )
لوکس دريچه دار با قطر 30 cm

VSL-30O4S


لوکس دريچه دار با قطر 30 cm
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي فضاهاي كوچك و متوسط در 4 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار، پنجره داراي دمپر و كليد قطع و وصل پروانه پنج و شش پر نصب آسان » قطر پروانه : 300 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي :0.21 A » توان :45 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 1200 R.P.M » قدرت هوادهي : 650 m3/h » وزن: 2.6 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 2X
فن لوکس ( دريچه دار باکليد )
ثبت سفارش موقت لوکس دريچه دار با قطر 30 cm
ثبت

فن لوکس ( دريچه دار باکليد )
لوکس دريچه دار با قطر15 cm

VSL-15S2S


لوکس دريچه دار با قطر15 cm
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي فضاهاي كوچك و متوسط در 4 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار، پنجره داراي دمپر و كليد قطع و وصل پروانه پنج و شش پر نصب آسان » قطر پروانه : 150 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.13 A » توان : 25 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 2000 R.P.M » قدرت هوادهي : 240 m3/h » وزن: 0.85 kg » با درجه حفاظت موتور IP XX
فن لوکس ( دريچه دار باکليد )
ثبت سفارش موقت لوکس دريچه دار با قطر15 cm
ثبت

فن لوکس ( دريچه دار باکليد )
لوکس دريچه دار با قطر 20 cm

VSL-20S2S


لوکس دريچه دار با قطر 20 cm
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي فضاهاي كوچك و متوسط در 4 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار، پنجره داراي دمپر و كليد قطع و وصل پروانه پنج و شش پر نصب آسان » قطر پروانه : 200 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.17 A » توان :30 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 1800 R.P.M » قدرت هوادهي : 270 m3/h » وزن: 1.35 kg » با درجه حفاظت موتور: IP XX
فن لوکس ( دريچه دار باکليد )
ثبت سفارش موقت لوکس دريچه دار با قطر 20 cm
ثبت

فن لوکس ( دريچه دار باکليد )
لوکس دريچه دار با قطر 25 cm

VSL-25C4S


لوکس دريچه دار با قطر 25 cm
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي فضاهاي كوچك و متوسط در 4 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار، پنجره داراي دمپر و كليد قطع و وصل پروانه پنج و شش پر نصب آسان » قطر پروانه : 250 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي :0.19 A » توان :42 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 1330 R.P.M » قدرت هوادهي : 650 m3/h » وزن: 2.4 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 2X
فن لوکس ( دريچه دار باکليد )
ثبت سفارش موقت لوکس دريچه دار با قطر 25 cm
ثبت

بیشتر بدانیم