هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر30 CM و1P

VIK-30L4S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر30 CM و1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:300 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي: A 0.68 » توان:135 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 1370 R.P.M » قدرت هوادهي : 2300 m3/h » وزن:4.2 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر30 CM و1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر40CM و 1P

VIK-40L6S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر40CM و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:400 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي A : 0.52 » توان:110 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 930 R.P.M » قدرت هوادهي : 2700 m3/h » وزن:5.4 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر40CM و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 3P

VIK-45L4T2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:450 MM » ولتاژ : 380 V » مقدار جريان مصرفي A : 0.52 » توان:250 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 1270 R.P.M » قدرت هوادهي : 4500 m3/h » وزن:5.7 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر60CM و 3P

VIK-60Z4T2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر60CM و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان - قطر پروانه:600 MM - ولتاژ : 380 V - مقدار جريان مصرفي A : 1.35 - توان:710 W - فرکانس : 50 Hz - سرعت موتور:1350 R.P.M - قدرت هوادهي : 11200 m3/h - وزن:15 kg - با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر60CM و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر30 CM و1P

VIK-30L6S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر30 CM و1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:300 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي: A 0.43 » توان:90 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 940 R.P.M » قدرت هوادهي : 1500 m3/h » وزن:4.2 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر30 CM و1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر40CM و 3P

VIK-40L4T2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر40CM و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:400 MM » ولتاژ : 380 V » مقدار جريان مصرفي A : 0.53 » توان:230 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 1320 R.P.M » قدرت هوادهي : 4000 m3/h » وزن:5.3 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر40CM و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 1P

VIK-50T6S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان - قطر پروانه:500 MM - ولتاژ : 220 V - مقدار جريان مصرفي A : 0.7 - توان:170 W - فرکانس : 50 Hz - سرعت موتور:850 R.P.M - قدرت هوادهي : 4500 m3/h - وزن:8 kg - با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر63 CM و 3P

VIK-63Z4T2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر63 CM و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان - قطر پروانه:630 MM - ولتاژ : 380 V - مقدار جريان مصرفي A : 1.35 - توان:710 W - فرکانس : 50 Hz - سرعت موتور:1370 R.P.M - قدرت هوادهي : 11800 m3/h - وزن:15.9 kg - با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر63 CM و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر30 CM و3P

VIK-30L4T2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر30 CM و3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:300 MM » ولتاژ : 380 V » مقدار جريان مصرفي: A 0.44 » توان:180 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 1410 R.P.M » قدرت هوادهي : 2400 m3/h » وزن:4.3 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر30 CM و3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 1P

VIK-45T4S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:450 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي A : 1.5 » توان:320 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور:1200 R.P.M » قدرت هوادهي : 6000 m3/h » وزن:7.1 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 1P

VIK-50Z4S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان - قطر پروانه:500 MM - ولتاژ : 220 V - مقدار جريان مصرفي A : 3 - توان:650 W - فرکانس : 50 Hz - سرعت موتور:1340 R.P.M - قدرت هوادهي : 8600 m3/h - وزن:13.5 kg - با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر63 CM و 3P

VIK-63Z6T2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر63 CM و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان - قطر پروانه:630 MM - ولتاژ : 380 V - مقدار جريان مصرفي A : 0.8 - توان:450 W - فرکانس : 50 Hz - سرعت موتور:950 R.P.M - قدرت هوادهي : 7600 m3/h - وزن:15.9 kg - با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر63 CM و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر35 CM و1P

VIK-35L4S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر35 CM و1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:350 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي: A 0.78 » توان:160 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 1320 R.P.M » قدرت هوادهي : 3400 m3/h » وزن:4.7 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر35 CM و1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 1P

VIK-45T6S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:450 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي A : 0.7 » توان:170 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور:850 R.P.M » قدرت هوادهي : 4000 m3/h » وزن:7.1 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 1P

VIK-50T4S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان - قطر پروانه:500 MM - ولتاژ : 220 V - مقدار جريان مصرفي A : 1.7 - توان:350 W - فرکانس : 50 Hz - سرعت موتور:1280 R.P.M - قدرت هوادهي : 6600 m3/h - وزن:8.2 kg - با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر63CMو 1P

VIK-63Z4S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر63CMو 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان - قطر پروانه:630 MM - ولتاژ : 220 V - مقدار جريان مصرفي A : 3 - توان:550 W - فرکانس : 50 Hz - سرعت موتور:1340 R.P.M - قدرت هوادهي : 11600 m3/h - وزن:15.9 kg - با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر63CMو 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر35 CM و1P

VIK-35L6S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر35 CM و1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:350 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي: A 0.48 » توان:100 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 930 R.P.M » قدرت هوادهي : 2350 m3/h » وزن:4.7 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر35 CM و1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 3P

VIK-45T4T2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:450 MM » ولتاژ : 380 V » مقدار جريان مصرفي A : 0.65 » توان:330 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور:1200 R.P.M » قدرت هوادهي : 6000 m3/h » وزن:7.1 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 3P

VIK-50Z4T2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان - قطر پروانه:500 MM - ولتاژ : 380 V - مقدار جريان مصرفي A : 1.3 - توان:700 W - فرکانس : 50 Hz - سرعت موتور:1400 R.P.M - قدرت هوادهي : 8800 m3/h - وزن:13.5 kg - با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر63CMو 1P

VIK-63Z6S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر63CMو 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان - قطر پروانه:630 MM - ولتاژ : 220 V - مقدار جريان مصرفي A : 1.25 - توان:250 W - فرکانس : 50 Hz - سرعت موتور:960 R.P.M - قدرت هوادهي : 7500 m3/h - وزن:15.9 kg - با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر63CMو 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر35 CM و3P

VIK-35L4T2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر35 CM و3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:350 MM » ولتاژ : 380 V » مقدار جريان مصرفي A : 0.5 » توان:200 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 1350 R.P.M » قدرت هوادهي : 3500 m3/h » وزن:4.6 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر35 CM و3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 1P

VIK-45L4S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:450 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي A : 1 » توان:210 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 1220 R.P.M » قدرت هوادهي : 4300 m3/h » وزن:5.8 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 3P

VIK-50T4T2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان - قطر پروانه:500 MM - ولتاژ : 380 V - مقدار جريان مصرفي A : 0.65 - توان:330 W - فرکانس : 50 Hz - سرعت موتور:1300 R.P.M - قدرت هوادهي : 6700 m3/h - وزن:8 kg - با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر50CM و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر70CM و 3P

VIK-70Z6T2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر70CM و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان - قطر پروانه:700 MM - ولتاژ : 380 V - مقدار جريان مصرفي: A 1.6 - توان:700 W - فرکانس : 50 Hz - سرعت موتور:920 R.P.M - قدرت هوادهي : 13000 m3/h - وزن:22 kg - با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر70CM و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر40CM و 1P

VIK-40L4S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر40CM و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:400 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي A : 1 » توان:210 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 1280 R.P.M » قدرت هوادهي : 3800 m3/h » وزن:5.4 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر40CM و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 1P

VIK-45L6S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان » قطر پروانه:450 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي A : 0.53 » توان:110 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 900 R.P.M » قدرت هوادهي : 3000 m3/h » وزن:5.7 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر45CM و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر60CM و 1P

VIK-60Z4S2


ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر60CM و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و مكنده داراي 8 سايز و 10مدل متفاوت طراحي شده براي صنعت تاسيسات (سردخانه و تهويه مطبوع) ظرفيت هوادهي بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) با محافظ حرارتي ((thermal protection پروانه هفت پر فلزي نصب آسان - قطر پروانه:600 MM - ولتاژ : 220 V - مقدار جريان مصرفي A : 3.3 - توان:660 W - فرکانس : 50 Hz - سرعت موتور:1300 R.P.M - قدرت هوادهي : 11000 m3/h - وزن:15.3 kg - با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده با قطر60CM و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
تست


تست
هواکش ايلکاي هفت پر (بدون قاب)مکنده
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

بیشتر بدانیم