هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلكاي هفت پر فلزي – جديد با قطر 63CMو 3P

VIK-63Z4T3


ايلكاي هفت پر فلزي – جديد با قطر 63CMو 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي3 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي » قطر پروانه:630 MM » ولتاژ : 380 V » مقدار جريان مصرفي : 3.5 A » توان:1500 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور:1350 R.P.M » قدرت هوادهي :17000 m3/h » وزن:33 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلكاي هفت پر فلزي – جديد با قطر 63CMو 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر63 و 1P

VIK-63Z6S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر63 و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي » قطر پروانه:630 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي A : 1.25 » توان:250 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 950 R.P.M » قدرت هوادهي :7500 m3/h » وزن: 21.5 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر63 و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر30 و3P

VIK-30L4T


ايلکا هفت پر دمنده با قطر30 و3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:300 MM -ولتاژ :380 V -مقدار جريان مصرفي : 0.44 A -توان : 180 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1410 R.P.M -قدرت هوادهي :2400 m3/h -وزن : 5.4 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر30 و3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر50 و 1P

VIK-50Z4S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر50 و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:500 MM -ولتاژ : 220 V -مقدار جريان مصرفي A : 3.2 -توان: 650 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1340 R.P.M -قدرت هوادهي :8600 m3/h -وزن :16. 3 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر50 و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلكاي هفت پر فلزي – جديد با قطر 63 CMو 3P

VIK-63Z6S3


ايلكاي هفت پر فلزي – جديد با قطر 63 CMو 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي3 سايز و مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي » قطر پروانه:630 MM » ولتاژ : 380 V » مقدار جريان مصرفي : 1.5 A » توان:640 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور:900 R.P.M » قدرت هوادهي :11500 m3/h » وزن:26.5 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلكاي هفت پر فلزي – جديد با قطر 63 CMو 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر 45و 1P

VIK-45T6S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر 45و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:450 MM -ولتاژ : 220 V -مقدار جريان مصرفي: 0.7 A -توان: 170 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 840 R.P.M -قدرت هوادهي :4000 m3/h -وزن :9.5 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر 45و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر30 وIP

VIK-30L6S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر30 وIP
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:300 MM -ولتاژ :220 V -مقدار جريان مصرفي : 0.43 A -توان : 90 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 940 R.P.M -قدرت هوادهي :1650 m3/h -وزن : 5.2 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر30 وIP
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر50 و 3P

VIK-50Z4T


ايلکا هفت پر دمنده با قطر50 و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:500 MM -ولتاژ : 380 V -مقدار جريان مصرفي A : 1.3 -توان: 700 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1400 R.P.M -قدرت هوادهي :8800 m3/h -وزن :16.5 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر50 و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر40 و 1P

VIK-40L4S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر40 و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي » قطر پروانه:400 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي: 0.8 A » توان: 175 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 1320 R.P.M » قدرت هوادهي :4000 m3/h » وزن : 6.9 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر40 و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر 45و 3P

VIK-45T4T


ايلکا هفت پر دمنده با قطر 45و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:450 MM -ولتاژ : 380 V -مقدار جريان مصرفي: 0.75 A -توان: 370 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1300 R.P.M -قدرت هوادهي :6600 m3/h -وزن :9.7 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر 45و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر35 و 1P

VIK-35L4S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر35 و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:350 MM -ولتاژ :220 V -مقدار جريان مصرفي 0.78 A -توان : 160 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1320 R.P.M -قدرت هوادهي :3450 m3/h -وزن : 6 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر35 و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر60 و 1P

VIK-60Z4S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر60 و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:600 MM -ولتاژ : 220 V -مقدار جريان مصرفي A : 3.2 -توان: 630 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1350 R.P.M -قدرت هوادهي :11000 m3/h -وزن :18.8 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر60 و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر40 و 1P

VIK-40L6S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر40 و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي » قطر پروانه:400 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي: 0.52 A » توان: 110 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 930 R.P.M » قدرت هوادهي :2800 m3/h » وزن : 7 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر40 و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر 50 و1P

VIK-50T4S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر 50 و1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:500 MM -ولتاژ : 220 V -مقدار جريان مصرفي: 1.7 A -توان: 360 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1280 R.P.M -قدرت هوادهي :6800 m3/h -وزن :10.5 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر 50 و1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر35 و 1P

VIK-35L6S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر35 و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:350 MM -ولتاژ :220 V -مقدار جريان مصرفي: 0.48 A -توان: 100 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 930 R.P.M -قدرت هوادهي :3450 m3/h -وزن : 6.3 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر35 و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر60 و 3P

VIK-60Z4T


ايلکا هفت پر دمنده با قطر60 و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:600 MM -ولتاژ : 380 V -مقدار جريان مصرفي A : 1.35 -توان:710 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1400 R.P.M -قدرت هوادهي :11200 m3/h -وزن :18.8 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر60 و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر40 و 3P

VIK-40L4T


ايلکا هفت پر دمنده با قطر40 و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي » قطر پروانه:400 MM » ولتاژ : 380 V » مقدار جريان مصرفي: 0.5 A » توان: 215 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 1350 R.P.M » قدرت هوادهي :4100 m3/h » وزن : 7 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر40 و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر 50 و1P

VIK-50T6S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر 50 و1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:500 MM -ولتاژ : 220 V -مقدار جريان مصرفي: 0.7 A -توان: 170 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 850 R.P.M -قدرت هوادهي :4300 m3/h -وزن :10.5 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر 50 و1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر35 و 3P

VIK-35L4T


ايلکا هفت پر دمنده با قطر35 و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:350 MM -ولتاژ :380 V -مقدار جريان مصرفي: 0.5 A -توان: 200 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1350 R.P.M -قدرت هوادهي :3500 m3/h -وزن : 6.1 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر35 و 3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پردمنده با قطر 45و 1P

VIK-45T4S


ايلکا هفت پردمنده با قطر 45و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:450 MM -ولتاژ : 220 V -مقدار جريان مصرفي: 1.8 A -توان: 370 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1230 R.P.M -قدرت هوادهي :6500 m3/h -وزن : 10.1 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پردمنده با قطر 45و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر45 و1P

VIK-45L4S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر45 و1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي » قطر پروانه:450 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي: 1 A » توان: 210 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 1220 R.P.M » قدرت هوادهي :4300 m3/h » وزن : 8.1 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر45 و1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر 50 و3P

VIK-50T4T


ايلکا هفت پر دمنده با قطر 50 و3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:500 MM -ولتاژ : 380 V -مقدار جريان مصرفي: 0.65 A -توان: 330 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1300 R.P.M -قدرت هوادهي :6900 m3/h -وزن :10.7 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر 50 و3P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر45 و 1P

VIK-45L6S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر45 و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:450 MM -ولتاژ : 220 V -مقدار جريان مصرفي: 0.53 A -توان: 110 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 900 R.P.M -قدرت هوادهي :3100 m3/h -وزن : 8.4 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر45 و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
تست


تست
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر63 و 1P

VIK-63Z4S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر63 و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي » قطر پروانه:630 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي A : 3.2 » توان:630 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور: 1340 R.P.M » قدرت هوادهي :11600 m3/h » وزن :21.4 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر63 و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر30 و 1P

VIK-30L4S


ايلکا هفت پر دمنده با قطر30 و 1P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:300 MM -ولتاژ :220 V -مقدار جريان مصرفي : 0.68 A -توان : 135 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1380 R.P.M -قدرت هوادهي :2300 m3/h -وزن : 5.5 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر30 و 1P
ثبت

هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ايلکا هفت پر دمنده با قطر45 و 3P

VIK-45L4T


ايلکا هفت پر دمنده با قطر45 و 3P
از دسته هواكش هاي آكسيال تاسيساتي و دمنده و داراي قاب فلزي، طراحي شده براي جابجايي هوا و داراي7 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف طراحي شده براي مصارف تاسيساتي يونيت هيتر- استخرها و اماكن صنعتي-تجاري (انبارها، گاراژها، پاركينگ ها، اماكن كشاورزي) ظرفيت هوادهي و راندمان بالا كم صدا موتور اكسترنال روتور (External Rotor) پروانه هفت پر فلزي -قطر پروانه:450 MM -ولتاژ : 380 V -مقدار جريان مصرفي: 0.52 A -توان: 250 W -فرکانس : 50 Hz -سرعت موتور: 1270 R.P.M -قدرت هوادهي :4400 m3/h -وزن : 8 kg -با درجه حفاظت موتور: IP 54
هواکش ايلکاي هفت پر دمنده
ثبت سفارش موقت ايلکا هفت پر دمنده با قطر45 و 3P
ثبت

بیشتر بدانیم