هواکش فلزي
تست


تست
هواکش فلزي
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

هواکش فلزي
فن فلزي با قطر 12 CM

VMA-12S2S


فن فلزي با قطر 12 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي جابجايي هواي تازه در 6 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بروي ديوار) طراحي شده براي فضاهاي خانگي و اماكن تجاري نصب آسان » قطر پروانه : 120 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.8 A » توان :16 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 2000 R.P.M » قدرت هوادهي :170 m3/h » وزن : 0.5 kg » با درجه حفاظت موتور: IP XX
هواکش فلزي
ثبت سفارش موقت فن فلزي با قطر 12 CM
ثبت

هواکش فلزي
فن فلزي با قطر 20 CM

VMA-20C2S


فن فلزي با قطر 20 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي جابجايي هواي تازه در 6 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بروي ديوار) طراحي شده براي فضاهاي خانگي و اماكن تجاري نصب آسان » قطر پروانه : 200 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.24 A » توان : 50 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 2700 R.P.M » قدرت هوادهي :900 m3/h » وزن : 1.5 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 2X
هواکش فلزي
ثبت سفارش موقت فن فلزي با قطر 20 CM
ثبت

هواکش فلزي
فن فلزي با قطر 25 CM

VMA-25C2S


فن فلزي با قطر 25 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي جابجايي هواي تازه در 6 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بروي ديوار) طراحي شده براي فضاهاي خانگي و اماكن تجاري نصب آسان » قطر پروانه : 250 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.3 A » توان : 65 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 2500 R.P.M » قدرت هوادهي :1150 m3/h » وزن : 1.8 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 2X
هواکش فلزي
ثبت سفارش موقت فن فلزي با قطر 25 CM
ثبت

هواکش فلزي
فن فلزي با قطر 30 CM

VMA-25C4S


فن فلزي با قطر 30 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي جابجايي هواي تازه در 6 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بروي ديوار) طراحي شده براي فضاهاي خانگي و اماكن تجاري نصب آسان » قطر پروانه : 300 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.21 A » توان : 45 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 1200 R.P.M » قدرت هوادهي :1300 m3/h » وزن : 2 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 2X
هواکش فلزي
ثبت سفارش موقت فن فلزي با قطر 30 CM
ثبت

هواکش فلزي
فن فلزي با قطر 15 CM

VMA-15S2S


فن فلزي با قطر 15 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي جابجايي هواي تازه در 6 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بروي ديوار) طراحي شده براي فضاهاي خانگي و اماكن تجاري نصب آسان » قطر پروانه : 150 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.8 A » توان :16 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 2000 R.P.M » قدرت هوادهي :200 m3/h » وزن : 0.6 kg » با درجه حفاظت موتور: IP XX
هواکش فلزي
ثبت سفارش موقت فن فلزي با قطر 15 CM
ثبت

هواکش فلزي
فن فلزي با قطر 20 CM

VMA-20C4S


فن فلزي با قطر 20 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي جابجايي هواي تازه در 6 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بروي ديوار) طراحي شده براي فضاهاي خانگي و اماكن تجاري نصب آسان » قطر پروانه : 200 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.16 A » توان : 35 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 1400 R.P.M » قدرت هوادهي :400 m3/h » وزن : 1.5 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 2X
هواکش فلزي
ثبت سفارش موقت فن فلزي با قطر 20 CM
ثبت

هواکش فلزي
فن فلزي با قطر 25 CM

VMA-25C4S


فن فلزي با قطر 25 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي جابجايي هواي تازه در 6 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بروي ديوار) طراحي شده براي فضاهاي خانگي و اماكن تجاري نصب آسان » قطر پروانه : 250 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.16 A » توان : 35 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 1375 R.P.M » قدرت هوادهي :700 m3/h » وزن : 1.8 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 2X
هواکش فلزي
ثبت سفارش موقت فن فلزي با قطر 25 CM
ثبت

هواکش فلزي
فن فلزي با قطر 10 CM

VMA-10S2S


فن فلزي با قطر 10 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي جابجايي هواي تازه در 6 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بروي ديوار) طراحي شده براي فضاهاي خانگي و اماكن تجاري نصب آسان » قطر پروانه : 100 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.8 A » توان :16 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 2400 R.P.M » قدرت هوادهي :90 m3/h » وزن : 0.45 kg » با درجه حفاظت موتور: IP XX
هواکش فلزي
ثبت سفارش موقت فن فلزي با قطر 10 CM
ثبت

هواکش فلزي
فن فلزي با قطر 15 CM

VMA-15C2S


فن فلزي با قطر 15 CM
از دسته هواكش هاي آكسيال خانگي و طراحي شده براي جابجايي هواي تازه در 6 سايز و 9 مدل متفاوت قابليت نصب بر روي ديوار و سقف (ترجيحاً نصب بروي ديوار) طراحي شده براي فضاهاي خانگي و اماكن تجاري نصب آسان » قطر پروانه : 150 MM » ولتاژ : 220 V » مقدار جريان مصرفي : 0.2 A » توان : 42 W » فرکانس : 50 Hz » سرعت موتور : 2900 R.P.M » قدرت هوادهي :350 m3/h » وزن : 1.3 kg » با درجه حفاظت موتور: IP 2X
هواکش فلزي
ثبت سفارش موقت فن فلزي با قطر 15 CM
ثبت

بیشتر بدانیم