المنت
المنت سماوري مدل M بزرگ


المنت سماوري مدل M بزرگ
اين المنت از ممتازترين مواد اوليه اروپايي ساخته شده و فاقد هرگونه مواد آلاينده و زيست محيطي مي باشد. پوشش استنلس استيل اين المنت مناسب ترين و بهداشتي ترين فلز براي جوش آوردن آب مي باشد. استفاده غير سماور و بدون ترموستات کپسولي از المنت نشود. در ولتاژي غير از ولتاژ هاي تعيين شده استفاده نشود. به توصيه هاي شرکت سازنده سماور در مورد نحوه استفاده از سماور توجه شود. المنت در اثر بي احتياطي دچار اشکال نگردد. توجه : براي راحتي دقت کنيد هر نقطه در همان حالتي که در زمان باز کردن قرار دارد قطعه جديد نيز بايستي به همان حالت جا گذاشته شود. المنت هاي مدل P101 , E.R , E.R.P مخصوص کليه سماور هاي برقي که از ترموستات کپسولي ( جيوه اي ) استفاده مي نمايند ساخته شده است . دوشاخه برق را از برق خارج کرده و سماور را خاموش کنيد. کپسول مربوط به ترموستات را که روي المنت قرار دارد به آرامي از آن جدا کرده و ان را به طور معلق در کنار بدنه سماور قرار دهيد. سماور را برگردانده کفي ان را باز کنيد د.سيم المنت را از ترمينال ان بيرون بکشيد. با يک اچار بکس يا يک انبر دست مهره M5 را پيچانده و ان را بيرون اوريد پولک فلزي را که داراي سه سوراخ است و تيزي ان را به بيرون ميباشد برداشته به آهستگي ضربه اي به المنت بزنيد واشر پلاستيکي را نيز برداشته اطراف سه سوراخ کف سماور را تميز کنيد. واشر لاستيکي را داخل بدنه در کف سه سوراخ سماور گذاشته به طريقي که نوشته آن رو به بيرون باشد و کاملا در کف سماور نشسته باشد. دايره المنت را در کف دست گرفته و اهسته به داخل لاستيک فشار داده تا زماني که پولک فلزي حاوي نوشته ها کاملا بر لاستيک نشسته و فاصله اي ما بين لاستيک و پولک فلزي نباشد.در همين زمان واشر فلزي را از طرف ديگر درداخل وصل نموده قبل از بستن کفي درداخل سماور مقداري اب ريخته و دقت کنيد که از طرف پايه المنت اب خارج نشود. در صورت وجود چنين موردي مهره را تا انتها و تا حد ممکن محکم کنيد. کپسول مربوط به ترموستات را به ارامي روي المنت نصب کنيد کفي سماور را بسته و به طور معمول از سماور استفاده نماييد.
المنت
ثبت سفارش موقت المنت سماوري مدل M بزرگ
ثبت

المنت
المنت سماوري مدل برليان


المنت سماوري مدل برليان
اين المنت از ممتازترين مواد اوليه اروپايي ساخته شده و فاقد هرگونه مواد آلاينده و زيست محيطي مي باشد. پوشش استنلس استيل اين المنت مناسب ترين و بهداشتي ترين فلز براي جوش آوردن آب مي باشد. استفاده غير سماور و بدون ترموستات کپسولي از المنت نشود. در ولتاژي غير از ولتاژ هاي تعيين شده استفاده نشود. به توصيه هاي شرکت سازنده سماور در مورد نحوه استفاده از سماور توجه شود. المنت در اثر بي احتياطي دچار اشکال نگردد. توجه : براي راحتي دقت کنيد هر نقطه در همان حالتي که در زمان باز کردن قرار دارد قطعه جديد نيز بايستي به همان حالت جا گذاشته شود. المنت هاي مدل P101 , E.R , E.R.P مخصوص کليه سماور هاي برقي که از ترموستات کپسولي ( جيوه اي ) استفاده مي نمايند ساخته شده است . دوشاخه برق را از برق خارج کرده و سماور را خاموش کنيد. کپسول مربوط به ترموستات را که روي المنت قرار دارد به آرامي از آن جدا کرده و ان را به طور معلق در کنار بدنه سماور قرار دهيد. سماور را برگردانده کفي ان را باز کنيد د.سيم المنت را از ترمينال ان بيرون بکشيد. با يک اچار بکس يا يک انبر دست مهره M5 را پيچانده و ان را بيرون اوريد پولک فلزي را که داراي سه سوراخ است و تيزي ان را به بيرون ميباشد برداشته به آهستگي ضربه اي به المنت بزنيد واشر پلاستيکي را نيز برداشته اطراف سه سوراخ کف سماور را تميز کنيد. واشر لاستيکي را داخل بدنه در کف سه سوراخ سماور گذاشته به طريقي که نوشته آن رو به بيرون باشد و کاملا در کف سماور نشسته باشد. دايره المنت را در کف دست گرفته و اهسته به داخل لاستيک فشار داده تا زماني که پولک فلزي حاوي نوشته ها کاملا بر لاستيک نشسته و فاصله اي ما بين لاستيک و پولک فلزي نباشد.در همين زمان واشر فلزي را از طرف ديگر درداخل وصل نموده قبل از بستن کفي درداخل سماور مقداري اب ريخته و دقت کنيد که از طرف پايه المنت اب خارج نشود. در صورت وجود چنين موردي مهره را تا انتها و تا حد ممکن محکم کنيد. کپسول مربوط به ترموستات را به ارامي روي المنت نصب کنيد کفي سماور را بسته و به طور معمول از سماور استفاده نماييد.
المنت
ثبت سفارش موقت المنت سماوري مدل برليان
ثبت

المنت
المنت سماوري مدل پلان کف خواب


المنت سماوري مدل پلان کف خواب
اين المنت از ممتازترين مواد اوليه اروپايي ساخته شده و فاقد هرگونه مواد آلاينده و زيست محيطي مي باشد. پوشش استنلس استيل اين المنت مناسب ترين و بهداشتي ترين فلز براي جوش آوردن آب مي باشد. استفاده غير سماور و بدون ترموستات کپسولي از المنت نشود. در ولتاژي غير از ولتاژ هاي تعيين شده استفاده نشود. به توصيه هاي شرکت سازنده سماور در مورد نحوه استفاده از سماور توجه شود. المنت در اثر بي احتياطي دچار اشکال نگردد. توجه : براي راحتي دقت کنيد هر نقطه در همان حالتي که در زمان باز کردن قرار دارد قطعه جديد نيز بايستي به همان حالت جا گذاشته شود. المنت هاي مدل P101 , E.R , E.R.P مخصوص کليه سماور هاي برقي که از ترموستات کپسولي ( جيوه اي ) استفاده مي نمايند ساخته شده است . دوشاخه برق را از برق خارج کرده و سماور را خاموش کنيد. کپسول مربوط به ترموستات را که روي المنت قرار دارد به آرامي از آن جدا کرده و ان را به طور معلق در کنار بدنه سماور قرار دهيد. سماور را برگردانده کفي ان را باز کنيد د.سيم المنت را از ترمينال ان بيرون بکشيد. با يک اچار بکس يا يک انبر دست مهره M5 را پيچانده و ان را بيرون اوريد پولک فلزي را که داراي سه سوراخ است و تيزي ان را به بيرون ميباشد برداشته به آهستگي ضربه اي به المنت بزنيد واشر پلاستيکي را نيز برداشته اطراف سه سوراخ کف سماور را تميز کنيد. واشر لاستيکي را داخل بدنه در کف سه سوراخ سماور گذاشته به طريقي که نوشته آن رو به بيرون باشد و کاملا در کف سماور نشسته باشد. دايره المنت را در کف دست گرفته و اهسته به داخل لاستيک فشار داده تا زماني که پولک فلزي حاوي نوشته ها کاملا بر لاستيک نشسته و فاصله اي ما بين لاستيک و پولک فلزي نباشد.در همين زمان واشر فلزي را از طرف ديگر درداخل وصل نموده قبل از بستن کفي درداخل سماور مقداري اب ريخته و دقت کنيد که از طرف پايه المنت اب خارج نشود. در صورت وجود چنين موردي مهره را تا انتها و تا حد ممکن محکم کنيد. کپسول مربوط به ترموستات را به ارامي روي المنت نصب کنيد کفي سماور را بسته و به طور معمول از سماور استفاده نماييد.
المنت
ثبت سفارش موقت المنت سماوري مدل پلان کف خواب
ثبت

المنت
تست

dsfsdf


تست

sdfsdf

المنت
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

المنت
المنت سماوري مدل M کوچک


المنت سماوري مدل M کوچک
اين المنت از ممتازترين مواد اوليه اروپايي ساخته شده و فاقد هرگونه مواد آلاينده و زيست محيطي مي باشد. پوشش استنلس استيل اين المنت مناسب ترين و بهداشتي ترين فلز براي جوش آوردن آب مي باشد. استفاده غير سماور و بدون ترموستات کپسولي از المنت نشود. در ولتاژي غير از ولتاژ هاي تعيين شده استفاده نشود. به توصيه هاي شرکت سازنده سماور در مورد نحوه استفاده از سماور توجه شود. المنت در اثر بي احتياطي دچار اشکال نگردد. توجه : براي راحتي دقت کنيد هر نقطه در همان حالتي که در زمان باز کردن قرار دارد قطعه جديد نيز بايستي به همان حالت جا گذاشته شود. المنت هاي مدل P101 , E.R , E.R.P مخصوص کليه سماور هاي برقي که از ترموستات کپسولي ( جيوه اي ) استفاده مي نمايند ساخته شده است . دوشاخه برق را از برق خارج کرده و سماور را خاموش کنيد. کپسول مربوط به ترموستات را که روي المنت قرار دارد به آرامي از آن جدا کرده و ان را به طور معلق در کنار بدنه سماور قرار دهيد. سماور را برگردانده کفي ان را باز کنيد د.سيم المنت را از ترمينال ان بيرون بکشيد. با يک اچار بکس يا يک انبر دست مهره M5 را پيچانده و ان را بيرون اوريد پولک فلزي را که داراي سه سوراخ است و تيزي ان را به بيرون ميباشد برداشته به آهستگي ضربه اي به المنت بزنيد واشر پلاستيکي را نيز برداشته اطراف سه سوراخ کف سماور را تميز کنيد. واشر لاستيکي را داخل بدنه در کف سه سوراخ سماور گذاشته به طريقي که نوشته آن رو به بيرون باشد و کاملا در کف سماور نشسته باشد. دايره المنت را در کف دست گرفته و اهسته به داخل لاستيک فشار داده تا زماني که پولک فلزي حاوي نوشته ها کاملا بر لاستيک نشسته و فاصله اي ما بين لاستيک و پولک فلزي نباشد.در همين زمان واشر فلزي را از طرف ديگر درداخل وصل نموده قبل از بستن کفي درداخل سماور مقداري اب ريخته و دقت کنيد که از طرف پايه المنت اب خارج نشود. در صورت وجود چنين موردي مهره را تا انتها و تا حد ممکن محکم کنيد. کپسول مربوط به ترموستات را به ارامي روي المنت نصب کنيد کفي سماور را بسته و به طور معمول از سماور استفاده نماييد.
المنت
ثبت سفارش موقت المنت سماوري مدل M کوچک
ثبت

المنت
المنت سماوري مدل پلان


المنت سماوري مدل پلان
اين المنت از ممتازترين مواد اوليه اروپايي ساخته شده و فاقد هرگونه مواد آلاينده و زيست محيطي مي باشد. پوشش استنلس استيل اين المنت مناسب ترين و بهداشتي ترين فلز براي جوش آوردن آب مي باشد. استفاده غير سماور و بدون ترموستات کپسولي از المنت نشود. در ولتاژي غير از ولتاژ هاي تعيين شده استفاده نشود. به توصيه هاي شرکت سازنده سماور در مورد نحوه استفاده از سماور توجه شود. المنت در اثر بي احتياطي دچار اشکال نگردد. توجه : براي راحتي دقت کنيد هر نقطه در همان حالتي که در زمان باز کردن قرار دارد قطعه جديد نيز بايستي به همان حالت جا گذاشته شود. المنت هاي مدل P101 , E.R , E.R.P مخصوص کليه سماور هاي برقي که از ترموستات کپسولي ( جيوه اي ) استفاده مي نمايند ساخته شده است . دوشاخه برق را از برق خارج کرده و سماور را خاموش کنيد. کپسول مربوط به ترموستات را که روي المنت قرار دارد به آرامي از آن جدا کرده و ان را به طور معلق در کنار بدنه سماور قرار دهيد. سماور را برگردانده کفي ان را باز کنيد د.سيم المنت را از ترمينال ان بيرون بکشيد. با يک اچار بکس يا يک انبر دست مهره M5 را پيچانده و ان را بيرون اوريد پولک فلزي را که داراي سه سوراخ است و تيزي ان را به بيرون ميباشد برداشته به آهستگي ضربه اي به المنت بزنيد واشر پلاستيکي را نيز برداشته اطراف سه سوراخ کف سماور را تميز کنيد. واشر لاستيکي را داخل بدنه در کف سه سوراخ سماور گذاشته به طريقي که نوشته آن رو به بيرون باشد و کاملا در کف سماور نشسته باشد. دايره المنت را در کف دست گرفته و اهسته به داخل لاستيک فشار داده تا زماني که پولک فلزي حاوي نوشته ها کاملا بر لاستيک نشسته و فاصله اي ما بين لاستيک و پولک فلزي نباشد.در همين زمان واشر فلزي را از طرف ديگر درداخل وصل نموده قبل از بستن کفي درداخل سماور مقداري اب ريخته و دقت کنيد که از طرف پايه المنت اب خارج نشود. در صورت وجود چنين موردي مهره را تا انتها و تا حد ممکن محکم کنيد. کپسول مربوط به ترموستات را به ارامي روي المنت نصب کنيد کفي سماور را بسته و به طور معمول از سماور استفاده نماييد.
المنت
ثبت سفارش موقت المنت سماوري مدل پلان
ثبت

بیشتر بدانیم