آژير
آژير پيزو 110AC ولت قرمز

APS-110


آژير پيزو 110AC ولت قرمز
الکترونيكي از نوع كونيك مربعي و داراي طراحي پيشرفته آكوستيكي با فشار اكوستيكي 10 الي 110 دسيبل قابل تنظيم مي باشد . بهترين جايگزين زنگ هاي اعلام حريق بوده و كمترين مصرف ذخيره باطري در زمان قطع برق را دارد . · قابل استفاده در هر دو حالت روكار و توكار · ساخته شده از Retardant ABS
آژير
ثبت سفارش موقت آژير پيزو 110AC ولت قرمز
ثبت

آژير
آژير پيزو 220 ولت قرمز

APS-220


آژير پيزو 220 ولت قرمز
آژير
ثبت سفارش موقت آژير پيزو 220 ولت قرمز
ثبت

آژير
آژير پيزو 24 ولت قرمز

APS-24


آژير پيزو 24 ولت قرمز
الکترونيكي از نوع كونيك مربعي و داراي طراحي پيشرفته آكوستيكي با فشار اكوستيكي 10 الي 110 دسيبل قابل تنظيم مي باشد . قابل استفاده در هر دو حالت روكار و توكار ساخته شده از Retardant ABS
آژير
ثبت سفارش موقت آژير پيزو 24 ولت قرمز
ثبت

آژير
آژير چند صدا 220 ولت

AMS - 220


آژير چند صدا 220 ولت
اصول کار: پس از برقراري تغذيه ، با توجه به حالت انتخابي DIP – SW ( ديپ سوئيچ ) آژير به صدا در مي آيد . براي انتخاب صداي دلخواه ( تون ) ، با تغيير دكمه هاي DIP – SW در وضعيتهاي 0 يا 1 طبق شكل و جدول زير اقدام نماييد .
آژير
ثبت سفارش موقت آژير چند صدا 220 ولت
ثبت

آژير
آژير پيزو 110DC ولت قرمز

APS-110


آژير پيزو 110DC ولت قرمز
الکترونيكي از نوع كونيك مربعي و داراي طراحي پيشرفته آكوستيكي با فشار اكوستيكي 10 الي 110 دسيبل قابل تنظيم مي باشد . بهترين جايگزين زنگ هاي اعلام حريق بوده و كمترين مصرف ذخيره باطري در زمان قطع برق را دارد . · قابل استفاده در هر دو حالت روكار و توكار · ساخته شده از Retardant ABS
آژير
ثبت سفارش موقت آژير پيزو 110DC ولت قرمز
ثبت

آژير
آژير پيزو 220 ولت قرمز

APS-220


آژير پيزو 220 ولت قرمز
الکترونيكي از نوع كونيك مربعي و داراي طراحي پيشرفته آكوستيكي با فشار اكوستيكي 10 الي 110 دسيبل قابل تنظيم مي باشد . بهترين جايگزين زنگ هاي اعلام حريق بوده و كمترين مصرف ذخيره باطري در زمان قطع برق را دارد . · قابل استفاده در هر دو حالت روكار و توكار · ساخته شده از Retardant ABS
آژير
ثبت سفارش موقت آژير پيزو 220 ولت قرمز
ثبت

آژير
آژير پيزو 24 ولت مشكي

APS-24


آژير پيزو 24 ولت مشكي
آژير
ثبت سفارش موقت آژير پيزو 24 ولت مشكي
ثبت

آژير
آژير چند صدا 24 ولت

AMS -24


آژير چند صدا 24 ولت
اصول کار: پس از برقراري تغذيه ، با توجه به حالت انتخابي DIP – SW ( ديپ سوئيچ ) آژير به صدا در مي آيد . براي انتخاب صداي دلخواه ( تون ) ، با تغيير دكمه هاي DIP – SW در وضعيتهاي 0 يا 1 طبق شكل و جدول زير اقدام نماييد .
آژير
ثبت سفارش موقت آژير چند صدا 24 ولت
ثبت

آژير
آژير پيزو 12 ولت قرمز

APS-12


آژير پيزو 12 ولت قرمز
الکترونيكي از نوع كونيك مربعي و داراي طراحي پيشرفته آكوستيكي با فشار اكوستيكي 10 الي 110 دسيبل قابل تنظيم مي باشد . بهترين جايگزين زنگ هاي اعلام حريق بوده و كمترين مصرف ذخيره باطري در زمان قطع برق را دارد . · قابل استفاده در هر دو حالت روكار و توكار · ساخته شده از Retardant ABS
آژير
ثبت سفارش موقت آژير پيزو 12 ولت قرمز
ثبت

آژير
آژير پيزو 220 ولت مشكي

APS-220


آژير پيزو 220 ولت مشكي
آژير
ثبت سفارش موقت آژير پيزو 220 ولت مشكي
ثبت

آژير
آژير پيزو 48 ولت قرمز

APS-24


آژير پيزو 48 ولت قرمز
الکترونيكي از نوع كونيك مربعي و داراي طراحي پيشرفته آكوستيكي با فشار اكوستيكي 10 الي 110 دسيبل قابل تنظيم مي باشد . بهترين جايگزين زنگ هاي اعلام حريق بوده و كمترين مصرف ذخيره باطري در زمان قطع برق را دارد . · قابل استفاده در هر دو حالت روكار و توكار · ساخته شده از Retardant ABS
آژير
ثبت سفارش موقت آژير پيزو 48 ولت قرمز
ثبت

آژير
تست


تست
آژير
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

آژير
آژير پيزو 220 ولت سفيد

APS-220


آژير پيزو 220 ولت سفيد
آژير
ثبت سفارش موقت آژير پيزو 220 ولت سفيد
ثبت

آژير
آژير پيزو 24 ولت سفيد

APS-24


آژير پيزو 24 ولت سفيد
آژير
ثبت سفارش موقت آژير پيزو 24 ولت سفيد
ثبت

آژير
آژير پيزو 6 ولت قرمز

APS-6


آژير پيزو 6 ولت قرمز
الکترونيكي از نوع كونيك مربعي و داراي طراحي پيشرفته آكوستيكي با فشار اكوستيكي 10 الي 110 دسيبل قابل تنظيم مي باشد . بهترين جايگزين زنگ هاي اعلام حريق بوده و كمترين مصرف ذخيره باطري در زمان قطع برق را دارد . · قابل استفاده در هر دو حالت روكار و توكار · ساخته شده از Retardant ABS
آژير
ثبت سفارش موقت آژير پيزو 6 ولت قرمز
ثبت

بیشتر بدانیم