شستي اعلام حريق
تست


تست
شستي اعلام حريق
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

شستي اعلام حريق
شستي پالسي شيشه شکستني

ACP-P


شستي پالسي شيشه شکستني
اصول کار: با بسته شــدن درب شستي و فشرده شدن شيشه روي دكمه شستي ، مدار آن به حال NO در مي آيد . با شكسته شدن شيشه مدار بسته شده و علاوه برروشن شدن چراغ LED روي شستي مقاومت 470W/0.5W در مدار سيستم قرار مي گيرد . در حالت نرمال چراغ LED روي شستي در فواصل تقريبي 8 ثانيه چشمك مي زند كه نشانگر كاركرد عادي شستي مي باشد. در صورت درخواست امكان افزودن دکمه تست براي ثابت روشن شدن چراغ LED بدون آلارم دادن وجود دارد.
شستي اعلام حريق
ثبت سفارش موقت شستي پالسي شيشه شکستني
ثبت

شستي اعلام حريق
شستي قرمز بسته (NC)

ACP-NC


شستي قرمز بسته (NC)
شستي هاي اعلام خطر مدار بسته(NC ) عموما در سيستمهاي اعلام حريق قديمي و يا دزدگيرها مورد استفاده قرار ميگيرند . اصول كار: با شكسته شدن شيشه ، مدار باز شده و مسير جريان قطع مي شود . بدين ترتيب سيستم مركزي تحريك شده و هشدار ميدهد .
شستي اعلام حريق
ثبت سفارش موقت شستي قرمز بسته (NC)
ثبت

شستي اعلام حريق
شستي معمولي شيشه شکستني

ACP-NO


شستي معمولي شيشه شکستني
اصول کار: شستي اعلام حريق با امكانات كار در مدارات باز و بسته مي باشد كه در سيستم اعلام حريق عملاً از مدار بازآن استفاده ميشود بدين معني كه با بسته شدن درب شستي و فشرده شدن شيشه بر روي دكمه شستي ، مدار آن به حال NO در مي آيد . ACP : با شكسته شدن شيشه مدار بسته شده و كنتاكت بدون مقاومت برقرار ميگردد . شستي به نحوي طراحي شده كه در صورت نياز به استفاده در مدارات NC امكان افزودن كنتاكتهاي NC به آن وجود دارد . اين مدار عموماً در سيستم هاي اعلام حريق قديمي و يا دزدگيرها مورد استفاده قرار مي گيرد. بازدن جامپر داخل شاسي عملکرد آن به اين صورت تغيير ميکند که با شكسته شدن شيشه مدار بسته شده و مقاومت 470W/0.5W در مدار سيستم قرار مي گيرد
شستي اعلام حريق
ثبت سفارش موقت شستي معمولي شيشه شکستني
ثبت

بیشتر بدانیم