آمپرمتر تابلويي
آمپر متر 96


آمپر متر 96
ويژگيها : آمپر متر با نمايشگر بزرگ براي اندازه گيري جريان تا 6000A اندازه گيري ونمايش جريان به دو روش عادي و TRUE RMS ثبت ونمايش ماکزيمم جريان قابليت تنظيم CT ,نمايش آن نمايش خطاي جريان عبوري بيش از حد از CTها 4عددLED براي اعلام: جريان عادي: A جريان واقعي: TRUE RMS ماکزيمم جريان: MAX A تنظيم و نمايشCT :CT کليد : انتخاب يکي از چهار حالت نمايش دستگاه:SELECT ريسيت کردن ماکزيمم جريان ثبت شده:RESET MAX A SETTING CT وتنظيمCT ذخيره تمامي اطلاعات در هنگام قطع برق مشخصات فني : ولتاژ تغذيه: AC 180- 240 V / 50 -60HZ دقت اندازه گيري جريان: CT 5A 0.01A CT 10 80 A 0.1A 1 CT 100A
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت آمپر متر 96
ثبت

آمپرمتر تابلويي
آمپر متر تابلويي 150A


آمپر متر تابلويي 150A
در ابعاد96×96 باقابليت اتصال به ترانس جريان 150/5
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت آمپر متر تابلويي 150A
ثبت

آمپرمتر تابلويي
آمپر متر تابلويي 500A


آمپر متر تابلويي 500A
در ابعاد96×96 باقابليت اتصال به ترانس جريان 500/5
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت آمپر متر تابلويي 500A
ثبت

آمپرمتر تابلويي
سوپر ولت -آمپرمتر 96B


سوپر ولت -آمپرمتر 96B
ويژگيها : نمايش: ولتاژ فازي ( R,S,T) نسبت به نول و ولتاژهاي خطي(RS-ST- RT همزمان جريانهاي فازي فرکانس شبکه خطاي جريان عبوري بيش از حد CT نمايش وثبت : ماکزيمم ومينيمم ولتاژ ماکزيمم جريان قابليت: اندازه گيري با دقت بالا قفل بر روي پارامتر مورد نيازLOCK نمايش ولتاژها به صورت ثابت وچرخشي نمايش CT تنظيم از رنج A 1000-5 ذخيره تمامي اطلاعات در هنگام قطع برق مشخصات فني : ولتاژ تغذيه:AC 150-250V/R-N/50-60HZ دقت اندازه گيري ولتاژ:1V فرکانس:0.1HZ جريان: CT 5A 0.01A CT 10-80A 0.1A CT 100A 1A راهنماي نصب وسيم کشي روي ترمينالهاي دستگاه
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت سوپر ولت -آمپرمتر 96B
ثبت

آمپرمتر تابلويي
آمپر متر تابلويي 50A


آمپر متر تابلويي 50A
ابعاد 96×96 باقابليت اتصال به ترانس جريان 50/5
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت آمپر متر تابلويي 50A
ثبت

آمپرمتر تابلويي
آمپر متر تابلويي 200A


آمپر متر تابلويي 200A
در ابعاد96×96 باقابليت اتصال به ترانس جريان 200/5
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت آمپر متر تابلويي 200A
ثبت

آمپرمتر تابلويي
آمپر متر تابلويي 800A


آمپر متر تابلويي 800A
باابعاد96×96 باقابليت اتصال به ترانس جريان 800/5
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت آمپر متر تابلويي 800A
ثبت

آمپرمتر تابلويي
سوپر ولت-آمپر 96A


سوپر ولت-آمپر 96A
ويژگيها: نمايش: ولتاژ فازي(R,S,T) نسبت به نول و ولتاژهاي خطي(RS,ST,RT) همزمان جريانهاي فازي(R,S,T) خطاي جريان عبوري بيش از حد, از CT ها نمايش وثبت ماکزيمم ولتاژ و جريان قابليت: قفل برروي هر پارامتر مورد نياز(LOCK) نمايش پارامترهاي ولتاژ و جريان به صورت چرخشي وثابت نمايش فرکانس شبکه تنظيم CT ونمايش آن نمايش هر پارامتر همراه باروشن شدن LED هاي مربوطه ذخيره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق مشخصات فني : ولتاژتغذيه: Ac 15-250 v/r-n/50-60hz دقت اندازه گيري : ولتاژ1V جريان: CT 5A 0.01A CT 10-80A 0.1A CT 100A 1A فركانس :0.1HZ CT هاي استاندارد برروي دستگاه 1000-5 امپر زمان تنظيم CT:تا5 دقيقه بعد ازوصل برق راهنماي نصب سيم کشي روي ترمينالهاي دستگاه
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت سوپر ولت-آمپر 96A
ثبت

آمپرمتر تابلويي
آمپر متر تابلويي 100A


آمپر متر تابلويي 100A
در ابعاد 96×96 باقابليت اتصال به ترانس جريان 100/5
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت آمپر متر تابلويي 100A
ثبت

آمپرمتر تابلويي
آمپر متر تابلويي 300A


آمپر متر تابلويي 300A
با ابعاد 96×96 باقابليت اتصال به ترانس جريان 300/5
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت آمپر متر تابلويي 300A
ثبت

آمپرمتر تابلويي
تست


تست
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

آمپرمتر تابلويي
سوپر ولت-آمپر متر سه فاز -تک فاز71


سوپر ولت-آمپر متر سه فاز -تک فاز71
کاربرد: دستگاه جهت اندازه گيري و نمايش 6 پارامتر شبکه، ولتاژهاي فازي، فاز به نول و جريان هاي فازي طراحي گرديده است حجم کوچک دستگاه نمايشگرهاي بزرگ و دقت بسيار بالا از ويژگيهاي اين محصول است اين دستگاه به آساني جايگزين سه دستگاه آمپرمتر يک دستگاه ولت متر و کليد ولت روي تابلو مي گردد. ويژگيها: ظاهري زيبا ، محکم وکوچک ( با نمايشگرهاي بزرگ ). قابليت اندازه گيري بادقت بسيار بالا . نمايش پارامترهاي ولتاژفازي ( R,S,T)نسبت به نول وهنچنين ولتاژخطي (ST,RT,RS). نمايش جريانهاي فازي R،S،T . تنظيم نسبت نوع CTازرنج 5آمپرتا 1000آمپر . قابليت قفل برروي هر پارامتر مورد نياز (LOCK ) اعم ازجريان هر کدام از فازها و ولتاژ آنها نسبت به يکديگر. قابليت نمايش CTتنظيم شده برروي دستگاه. حفظ تمام حالتهاي تنظيم شده برروي دستگاه درهنگام قطع برق. نمايش خطاي جريان عبوري بيش ازحد ازCT ها . برق ورودي دستگاه به صورت جداگانه مي تواندسه فازوياتک فازباشدوازولتاژ150ولت ، پارامترهارابادقت نمايش مي دهد . ( حتما نول شبکه به ترمينال نول دستگاه وصل شود ). مشخصات فني : برق ورودي : AC 150-250V /R-N/ 50Hz CTهاي قابل تنظيم برروي دستگاه : دقت اندازه گيري ولتاژتا1ولت دقت جريان : 01/0 آمپر( 10/5و5/5)CT 0/1 آمپر(100/5تا15/5)CT وبراي بقيه رنجهاي CTبا دقت 1آمپر
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت سوپر ولت-آمپر متر سه فاز -تک فاز71
ثبت

آمپرمتر تابلويي
آمپر متر تابلويي 100A


آمپر متر تابلويي 100A
در ابعاد 144×144 باقابليت اتصال به ترانس جريان 100/5
آمپرمتر تابلويي
ثبت سفارش موقت آمپر متر تابلويي 100A
ثبت

بیشتر بدانیم

آمپرمتر تابلویی