ولت متر
تست


تست
ولت متر
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

ولت متر
سوپر ولت-آمپر متر سه فاز -تک فاز71


سوپر ولت-آمپر متر سه فاز -تک فاز71
کاربرد: دستگاه جهت اندازه گيري و نمايش 6 پارامتر شبکه، ولتاژهاي فازي، فاز به نول و جريان هاي فازي طراحي گرديده است حجم کوچک دستگاه نمايشگرهاي بزرگ و دقت بسيار بالا از ويژگيهاي اين محصول است اين دستگاه به آساني جايگزين سه دستگاه آمپرمتر يک دستگاه ولت متر و کليد ولت روي تابلو مي گردد. ويژگيها: ظاهري زيبا ، محکم وکوچک ( با نمايشگرهاي بزرگ ). قابليت اندازه گيري بادقت بسيار بالا . نمايش پارامترهاي ولتاژفازي ( R,S,T)نسبت به نول وهنچنين ولتاژخطي (ST,RT,RS). نمايش جريانهاي فازي R،S،T . تنظيم نسبت نوع CTازرنج 5آمپرتا 1000آمپر . قابليت قفل برروي هر پارامتر مورد نياز (LOCK ) اعم ازجريان هر کدام از فازها و ولتاژ آنها نسبت به يکديگر. قابليت نمايش CTتنظيم شده برروي دستگاه. حفظ تمام حالتهاي تنظيم شده برروي دستگاه درهنگام قطع برق. نمايش خطاي جريان عبوري بيش ازحد ازCT ها . برق ورودي دستگاه به صورت جداگانه مي تواندسه فازوياتک فازباشدوازولتاژ150ولت ، پارامترهارابادقت نمايش مي دهد . ( حتما نول شبکه به ترمينال نول دستگاه وصل شود ). مشخصات فني : برق ورودي : AC 150-250V /R-N/ 50Hz CTهاي قابل تنظيم برروي دستگاه : دقت اندازه گيري ولتاژتا1ولت دقت جريان : 01/0 آمپر( 10/5و5/5)CT 0/1 آمپر(100/5تا15/5)CT وبراي بقيه رنجهاي CTبا دقت 1آمپر
ولت متر
ثبت سفارش موقت سوپر ولت-آمپر متر سه فاز -تک فاز71
ثبت

ولت متر
ولتمتر عقربه اي 144


ولتمتر عقربه اي 144
ولت متر
ثبت سفارش موقت ولتمتر عقربه اي 144
ثبت

ولت متر
ولتمتر عقربه اي 72


ولتمتر عقربه اي 72
ولت متر
ثبت سفارش موقت ولتمتر عقربه اي 72
ثبت

ولت متر
سوپر ولت -آمپرمتر 96B


سوپر ولت -آمپرمتر 96B
ويژگيها : نمايش: ولتاژ فازي ( R,S,T) نسبت به نول و ولتاژهاي خطي(RS-ST- RT همزمان جريانهاي فازي فرکانس شبکه خطاي جريان عبوري بيش از حد CT نمايش وثبت : ماکزيمم ومينيمم ولتاژ ماکزيمم جريان قابليت: اندازه گيري با دقت بالا قفل بر روي پارامتر مورد نيازLOCK نمايش ولتاژها به صورت ثابت وچرخشي نمايش CT تنظيم از رنج A 1000-5 ذخيره تمامي اطلاعات در هنگام قطع برق مشخصات فني : ولتاژ تغذيه:AC 150-250V/R-N/50-60HZ دقت اندازه گيري ولتاژ:1V فرکانس:0.1HZ جريان: CT 5A 0.01A CT 10-80A 0.1A CT 100A 1A راهنماي نصب وسيم کشي روي ترمينالهاي دستگاه
ولت متر
ثبت سفارش موقت سوپر ولت -آمپرمتر 96B
ثبت

ولت متر
ولت متر 96E


ولت متر 96E
ويژگيها : نمايش ولتاژ شبکه به صورت فازي نسبت به نول و ولتاژ خطي( RS-ST-RT ) نمايشگر بزرگ منحصر بفرد 6 عدد براي اعلام R نمايش ولتاژR S نمايش ولتاژ S T نمايش ولتاژ T R-S نمايش ولتاژR-S T-S نمايش ولتاژT-S R-T نمايش ولتاژR-T MAX V نمايش ولتاژ هاي ماکزيمم هر 6پارامتر بالا MIN V نمايش ولتاژهاي مينيمم هر 6پارامتر بالا مشخصات فني : AC 150-250V /50-60HZ:ولتاژ تغذيه AC300-500V 3PH /50-60HZ:ولتاژ ورودي دقت اندازه گيري ولتاژ:1ولت راهنماي نصب وسيم کشي روي ترمينالهاي دستگاه
ولت متر
ثبت سفارش موقت ولت متر 96E
ثبت

ولت متر
ولتمتر عقربه اي 48


ولتمتر عقربه اي 48
ولت متر
ثبت سفارش موقت ولتمتر عقربه اي 48
ثبت

ولت متر
ولتمتر عقربه اي 96


ولتمتر عقربه اي 96
ولت متر
ثبت سفارش موقت ولتمتر عقربه اي 96
ثبت

ولت متر
سوپر ولت-آمپر 96A


سوپر ولت-آمپر 96A
ويژگيها: نمايش: ولتاژ فازي(R,S,T) نسبت به نول و ولتاژهاي خطي(RS,ST,RT) همزمان جريانهاي فازي(R,S,T) خطاي جريان عبوري بيش از حد, از CT ها نمايش وثبت ماکزيمم ولتاژ و جريان قابليت: قفل برروي هر پارامتر مورد نياز(LOCK) نمايش پارامترهاي ولتاژ و جريان به صورت چرخشي وثابت نمايش فرکانس شبکه تنظيم CT ونمايش آن نمايش هر پارامتر همراه باروشن شدن LED هاي مربوطه ذخيره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق مشخصات فني : ولتاژتغذيه: Ac 15-250 v/r-n/50-60hz دقت اندازه گيري : ولتاژ1V جريان: CT 5A 0.01A CT 10-80A 0.1A CT 100A 1A فركانس :0.1HZ CT هاي استاندارد برروي دستگاه 1000-5 امپر زمان تنظيم CT:تا5 دقيقه بعد ازوصل برق راهنماي نصب سيم کشي روي ترمينالهاي دستگاه
ولت متر
ثبت سفارش موقت سوپر ولت-آمپر 96A
ثبت

بیشتر بدانیم