قرقره هاو چند راهي هاي سيار
1+ 4 پلي کربنات 1.8 متري


1+ 4 پلي کربنات 1.8 متري
مشخصات فني: » تکفاز » 16آمپر » 250 ولت » همراه با کليد مينياتوري و چهار کليد مستقل » داراي هسته پلي کربنات » روکش بدنه از جنس پلي آميد
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت 1+ 4 پلي کربنات 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه بدون ارت سراميکي بدون سيم


چهار خانه بدون ارت سراميکي بدون سيم
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » با قابليت اتصال کابل با متراژ مورد نياز
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه بدون ارت سراميکي بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه بدون ارت سراميکي بدون سيم


سه خانه بدون ارت سراميکي بدون سيم
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » با قابليت اتصال کابل با متراژ مورد نياز
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه بدون ارت سراميکي بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي ارت دار پلي آميدي بدون سيم


کتابي ارت دار پلي آميدي بدون سيم
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي »روکش بدنه: پلي آميدي با قابليت اتصال کابل با متراژ مورد نياز
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي ارت دار پلي آميدي بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
1+ 4 پلي کربنات 3 متري


1+ 4 پلي کربنات 3 متري
مشخصات فني: » تکفاز » 16 آمپر » 250 ولت » همراه با کليد مينياتوري و چهار کليد مستقل » داراي هسته پلي کربنات » روکش بدنه از جنس پلي آميد
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت 1+ 4 پلي کربنات 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه بدون ارت سراميکي 1.8 متري


چهار خانه بدون ارت سراميکي 1.8 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 1.8 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه بدون ارت سراميکي 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه بدون ارت سراميکي 1.8 متري


سه خانه بدون ارت سراميکي 1.8 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه، پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 1.8 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه بدون ارت سراميکي 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي ارت دار پلي آميدي 1.8 متري


کتابي ارت دار پلي آميدي 1.8 متري
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 1.8 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي ارت دار پلي آميدي 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
1+ 4 پلي کربنات 5 متري


1+ 4 پلي کربنات 5 متري
مشخصات فني: » تکفاز » 16 آمپر » 250 ولت » همراه با کليد مينياتوري و چهار کليد مستقل » داراي هسته پلي کربنات » روکش بدنه از جنس پلي آميد
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت 1+ 4 پلي کربنات 5 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه بدون ارت سراميکي 3 متري


چهار خانه بدون ارت سراميکي 3 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه، پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 3 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه بدون ارت سراميکي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه بدون ارت سراميکي 3 متري


سه خانه بدون ارت سراميکي 3 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 3 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه بدون ارت سراميکي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي ارت دار پلي آميدي 3 متري


کتابي ارت دار پلي آميدي 3 متري
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 3 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي ارت دار پلي آميدي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
تست


تست
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه بدون ارت سراميکي 5 متري


چهار خانه بدون ارت سراميکي 5 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه، پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 5 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه بدون ارت سراميکي 5 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه بدون ارت سراميکي 5 متري


سه خانه بدون ارت سراميکي 5 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 5 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه بدون ارت سراميکي 5 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي ارت دار پلي آميدي 5 متري


کتابي ارت دار پلي آميدي 5 متري
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 5 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي ارت دار پلي آميدي 5 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه ارت دار پلي آميدي بدون سيم0


چهار خانه ارت دار پلي آميدي بدون سيم0
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه ارت دار پلي آميدي بدون سيم0
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه ارتدار پلي آميدي بدون سيم


سه خانه ارتدار پلي آميدي بدون سيم
مشخصات فني: ارتدار 16 آمپر 250 ولت هسته پلي آميدي روکش بدنه، پلي آميدي با قابليت اتصال کابل با متراژ مورد نياز
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه ارتدار پلي آميدي بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
شش خانه ارت دار پلي اميد بدون سيم

3130001


شش خانه ارت دار پلي اميد بدون سيم
» ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » بدون سيم
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت شش خانه ارت دار پلي اميد بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي ارت دار سراميکي بدون سيم


کتابي ارت دار سراميکي بدون سيم
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » با قابليت اتصال کابل با متراژ مورد نياز
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي ارت دار سراميکي بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه ارت دار پلي آميدي 1.8 متري


چهار خانه ارت دار پلي آميدي 1.8 متري
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 1.8 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه ارت دار پلي آميدي 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه ارتدار پلي آميدي 1.8 متري


سه خانه ارتدار پلي آميدي 1.8 متري
مشخصات فني: ارتدار 16 آمپر 250 ولت هسته پلي آميدي روکش بدنه، پلي آميدي به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 1.8 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه ارتدار پلي آميدي 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
شش خانه ارت دار پلي اميد بدون سيم

3130002


شش خانه ارت دار پلي اميد بدون سيم
» ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » 1.8 متري
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت شش خانه ارت دار پلي اميد بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي ارت دار سراميکي 1.8 متري


کتابي ارت دار سراميکي 1.8 متري
مشخصات فني: »ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه، پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 1.8 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي ارت دار سراميکي 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه ارت دار پلي آميدي 3 متري


چهار خانه ارت دار پلي آميدي 3 متري
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 3 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه ارت دار پلي آميدي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه ارتدار پلي آميدي 3 متري


سه خانه ارتدار پلي آميدي 3 متري
مشخصات فني: ارتدار 16 آمپر 250 ولت هسته پلي آميدي روکش بدنه، پلي آميدي به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 3 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه ارتدار پلي آميدي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
شش خانه ارت دار پلي اميد بدون سيم

3130003


شش خانه ارت دار پلي اميد بدون سيم
» ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » 3 متري
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت شش خانه ارت دار پلي اميد بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي ارت دار سراميکي 3 متري


کتابي ارت دار سراميکي 3 متري
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 3 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي ارت دار سراميکي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه ارت دار پلي آميدي 5 متري5


چهار خانه ارت دار پلي آميدي 5 متري5
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 5 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه ارت دار پلي آميدي 5 متري5
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه ارتدار پلي آميدي 5 متري


سه خانه ارتدار پلي آميدي 5 متري
مشخصات فني: ارتدار 16 آمپر 250 ولت هسته پلي آميدي روکش بدنه، پلي آميدي به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 5 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه ارتدار پلي آميدي 5 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
شش خانه ارت دار پلي اميد بدون سيم

3130004


شش خانه ارت دار پلي اميد بدون سيم
» ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » 5 متري
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت شش خانه ارت دار پلي اميد بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي ارتدار سراميکي 5 متري


کتابي ارتدار سراميکي 5 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 16 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 5 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي ارتدار سراميکي 5 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه ارت دار سراميکي بدون سيم


چهار خانه ارت دار سراميکي بدون سيم
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه ارت دار سراميکي بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه ارتدار سراميکي بدون سيم


سه خانه ارتدار سراميکي بدون سيم
مشخصات فني: ارتدار 16 آمپر 250 ولت هسته سراميکي روکش بدنه، پلي آميدي با قابليت اتصال کابل با متراژ مورد نياز
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه ارتدار سراميکي بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
شش خانه ارت دار سراميکي 1.8 متري

3130006


شش خانه ارت دار سراميکي 1.8 متري
» ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » 1.8 متري
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت شش خانه ارت دار سراميکي 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي بدون ارت پلي آميدي بدون سيم


کتابي بدون ارت پلي آميدي بدون سيم
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه، پلي آميدي » با قابليت اتصال کابل با متراژ مورد نياز
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي بدون ارت پلي آميدي بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه ارت دار سراميکي 1.8 متري


چهار خانه ارت دار سراميکي 1.8 متري
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 1.8 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه ارت دار سراميکي 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه ارتدار سراميکي 1.8 متري


سه خانه ارتدار سراميکي 1.8 متري
مشخصات فني: ارتدار 16 آمپر 250 ولت هسته سراميکي روکش بدنه، پلي آميدي به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 1.8 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه ارتدار سراميکي 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
شش خانه ارت دار سراميکي 3 متري

3130007


شش خانه ارت دار سراميکي 3 متري
» ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » 3 متري
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت شش خانه ارت دار سراميکي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي بدون ارت پلي آميدي 1.8 متري


کتابي بدون ارت پلي آميدي 1.8 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه، پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 1.8 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي بدون ارت پلي آميدي 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه ارت دار سراميکي 3 متري


چهار خانه ارت دار سراميکي 3 متري
مشخصات فني: » ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه، پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 3 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه ارت دار سراميکي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه ارتدار سراميکي 3 متري


سه خانه ارتدار سراميکي 3 متري
مشخصات فني: ارتدار 16 آمپر 250 ولت هسته سراميکي روکش بدنه، پلي آميدي به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 3 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه ارتدار سراميکي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
شش خانه ارت دار سراميکي 5 متري

3130008


شش خانه ارت دار سراميکي 5 متري
» ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » 5 متري
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت شش خانه ارت دار سراميکي 5 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي بدون ارت پلي آميدي 3 متري


کتابي بدون ارت پلي آميدي 3 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه، پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 3 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي بدون ارت پلي آميدي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه ارت دار سراميکي 5 متري


چهار خانه ارت دار سراميکي 5 متري
مشخصات فني: »ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 5 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه ارت دار سراميکي 5 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه ارتدار سراميکي 5 متري


سه خانه ارتدار سراميکي 5 متري
مشخصات فني: ارتدار 16 آمپر 250 ولت هسته سراميکي روکش بدنه، پلي آميدي به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 5 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه ارتدار سراميکي 5 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
شش خانه ارت دار سراميکي بدون سيم

3130005


شش خانه ارت دار سراميکي بدون سيم
» ارت دار » 16 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » بي سيم
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت شش خانه ارت دار سراميکي بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي بدون ارت پلي آميدي 5 متري


کتابي بدون ارت پلي آميدي 5 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 5 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي بدون ارت پلي آميدي 5 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه بدون ارت پلي آميدي بدون سيم


چهار خانه بدون ارت پلي آميدي بدون سيم
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » با قابليت اتصال کابل با متراژ مورد نياز
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه بدون ارت پلي آميدي بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه بدون ارت پلي آميدي 1.8 متر


سه خانه بدون ارت پلي آميدي 1.8 متر
مشخصات فني: بدون ارت 10 آمپر 250 ولت هسته پلي آميدي روکش بدنه، پلي آميدي به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 1.8 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه بدون ارت پلي آميدي 1.8 متر
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
قرقره تک فاز بزرگ


قرقره تک فاز بزرگ
مشخصات فني: » تک فاز » 16 آمپر » 250 ولت » داراي کليد مينياتوري و چراغ سيگنال » هسته پلي آميد » بدنه از جنس پلي آميد
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت قرقره تک فاز بزرگ
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي بدون ارت سراميکي بدون سيم


کتابي بدون ارت سراميکي بدون سيم
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » با قابليت اتصال کابل با متراژ مورد نياز
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي بدون ارت سراميکي بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه بدون ارت پلي آميدي 1.8 متري


چهار خانه بدون ارت پلي آميدي 1.8 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه، پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 1.8 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه بدون ارت پلي آميدي 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه بدون ارت پلي آميدي 3 متري


سه خانه بدون ارت پلي آميدي 3 متري
مشخصات فني: بدون ارت 10 آمپر 250 ولت هسته پلي آميدي روکش بدنه، پلي آميدي به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 3 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه بدون ارت پلي آميدي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
قرقره تک فاز کوچک


قرقره تک فاز کوچک
مشخصات فني: » تک فاز » 16 آمپر » 250 ولت » داراي کليد مينياتوري و چراغ سيگنال » هسته پلي آميد » بدنه از جنس پلي آميد
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت قرقره تک فاز کوچک
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي بدون ارت سراميکي 1.8 متري


کتابي بدون ارت سراميکي 1.8 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 1.8 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي بدون ارت سراميکي 1.8 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه بدون ارت پلي آميدي 3 متري


چهار خانه بدون ارت پلي آميدي 3 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 3 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه بدون ارت پلي آميدي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه بدون ارت پلي آميدي 5 متري


سه خانه بدون ارت پلي آميدي 5 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه، پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 5 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه بدون ارت پلي آميدي 5 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
قرقره سه فاز بزرگ


قرقره سه فاز بزرگ
مشخصات فني: » سه فاز » 16 آمپر » 32 آمپر » 250 ولت » داراي کليد مينياتوري » پريز تکفاز داراي هسته سراميکي » داراي پريز و پنج شاخه سه فاز » بدنه از جنس پلي آميد
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت قرقره سه فاز بزرگ
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي بدون ارت سراميکي 3 متري


کتابي بدون ارت سراميکي 3 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه، پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 3 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي بدون ارت سراميکي 3 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
چهار خانه بدون ارت پلي آميدي 5 متري


چهار خانه بدون ارت پلي آميدي 5 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه، پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 5 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت چهار خانه بدون ارت پلي آميدي 5 متري
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
سه خانه بدون ارت پلي آميدي بدون سيم


سه خانه بدون ارت پلي آميدي بدون سيم
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته پلي آميدي » روکش بدنه: پلي آميدي » با قابليت اتصال کابل با متراژ مورد نياز
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت سه خانه بدون ارت پلي آميدي بدون سيم
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
قرقره سه فاز کوچک


قرقره سه فاز کوچک
مشخصات فني: » سه فاز » 16 آمپر » 32 آمپر » 250 ولت » داراي کليد مينياتوري » پريز تکفاز داراي هسته سراميکي » داراي پريز و پنج شاخه سه فاز » بدنه از جنس پلي آميد
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت قرقره سه فاز کوچک
ثبت

قرقره هاو چند راهي هاي سيار
کتابي بدون ارت سراميکي 5 متري


کتابي بدون ارت سراميکي 5 متري
مشخصات فني: » بدون ارت » 10 آمپر » 250 ولت » هسته سراميکي » روکش بدنه، پلي آميدي » به همراه دوشاخه پرسي و کابل به طول 5 متر
قرقره هاو چند راهي هاي سيار
ثبت سفارش موقت کتابي بدون ارت سراميکي 5 متري
ثبت

بیشتر بدانیم