کنتاکتور
تست


تست
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور D90


کنتاکتور D90
KW45 با بوبينهاي 220V 110V 48V 24V 50HZ
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور D90
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 330KW


کنتاکتور 330KW
630آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V-240V-110V-100V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 330KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور C500


کنتاکتور C500
KW200 بابوبين هاي 110Vو220Vو24Vو48V
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور C500
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 4KW


کنتاکتور 4KW
9آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V تعداد کنتاکت هاي کمکي : يک کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 4KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 110kw


کنتاکتور 110kw
كنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت م ي دهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 110kw
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 55KW


کنتاکتور 55KW
100آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 55KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور D160


کنتاکتور D160
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور D160
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 30KW


کنتاکتور 30KW
65آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 30KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 11KW


کنتاکتور 11KW
كنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت م ي دهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند . 25 آمپر تعداد کنتاکت هاي کمکي : يک کنتاکت کمکي باز و بسته ولتاژ کاري بوبين : 220ACV تيپ : AC3
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 11KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 75KW


کنتاکتور 75KW
150آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V-240V-110V-100V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 75KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور D220


کنتاکتور D220
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور D220
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 37KW


کنتاکتور 37KW
75آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 37KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 132KW


کنتاکتور 132KW
کنتاکتور تشکيل شده است از يک مغناطيس الکتريکي که يک قسمت آن متحرک بوده و توسط فنري از قسمت ثابت نگه داشته مي شود و يک سري کنتاکت عايق شده را از يکديگر به آن متصل هستند و با آن حرکت مي کنند.
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 132KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 90KW


کنتاکتور 90KW
185آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V-240V-110V-100V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 90KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور D25

LC1 D25M7


کنتاکتور D25
KW11 با بوبينهاي 220V 110V 48V 24V 50HZ
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور D25
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 45kw


کنتاکتور 45kw
85 آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 45kw
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 15KW


کنتاکتور 15KW
32آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 15KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 90kw


کنتاکتور 90kw
185 آمپر
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 90kw
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور D250


کنتاکتور D250
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور D250
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 5.5KW


کنتاکتور 5.5KW
12آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V تعداد کنتاکت هاي کمکي : يک کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 5.5KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 160KW


کنتاکتور 160KW
300آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V-240V-110V-100V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 160KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور C180


کنتاکتور C180
110KW بابوبين هاي 110Vو220Vو24Vو48V
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور C180
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور D32

LC1 D25M7


کنتاکتور D32
KW15 با بوبينهاي 220V 110V 48V 24V 50HZ
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور D32
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 7.5KW


کنتاکتور 7.5KW
18آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V تعداد کنتاکت هاي کمکي : يک کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 7.5KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 18.5KW


کنتاکتور 18.5KW
40آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 18.5KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور C22


کنتاکتور C22
KW11 بابوبين هاي 110Vو220Vو24Vو48V
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور C22
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور D40


کنتاکتور D40
KW18.5 با بوبينهاي 220V 110V 48V 24V 50HZ
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور D40
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور D12


کنتاکتور D12
KW5.5 با بوبينهاي 220V 110V 48V 24V 50HZ
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور D12
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 220KW


کنتاکتور 220KW
400آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V-240V-110V-100V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 220KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور C220


کنتاکتور C220
KW132 ولتاژ کاري بوبين : 100V-110V-220V-240V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت م ي دهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور C220
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور D50


کنتاکتور D50
KW22 با بوبينهاي 220V 110V 48V 24V 50HZ
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور D50
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور D18


کنتاکتور D18
KW7.5 با بوبينهاي 220V 110V 48V 24V 50HZ
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور D18
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 22KW


کنتاکتور 22KW
50آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 22KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور C260


کنتاکتور C260
KW140 بابوبين هاي 110Vو220Vو24Vو48V
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور C260
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتورD 9


کنتاکتورD 9
4KW با بوبينهاي 220V 110V 48V 24V 50HZ
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتورD 9
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور D65


کنتاکتور D65
KW30 با بوبينهاي 220V 110V 48V 24V 50HZ
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور D65
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور 250KW


کنتاکتور 250KW
500آمپر ولتاژ کاري بوبين : 220V-240V-110V-100V تعداد کنتاکت هاي کمکي : 2 کنتاکت کمکي باز و بسته کنتاكتور وسيله اي است كه در آن با استفاده از خاصيت الكترومغناطيسي، تعدادي كنتاكت به شكلي كه يكي ثابت و ديگري متحرك است E وصل يا ازيكديگر جدا مي شوند. كنتاكتور از دو هسته تشكيل مي شود. در ميان هسته ثابت يك سيم پيچ قرار دارد كه با عبور جريان از آن نيرويي ايجاد مي شود كه هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت ميدهد. با حركت هسته متحرك، تعدادي كنتاكت باز، بسته ميشوند .
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور 250KW
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور C400


کنتاکتور C400
KW180 بابوبين هاي 110Vو220Vو24Vو48V
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور C400
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتورF115


کنتاکتورF115
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتورF115
ثبت

کنتاکتور
کنتاکتور D80


کنتاکتور D80
KW37 با بوبينهاي 220V 110V 48V 24V 50HZ
کنتاکتور
ثبت سفارش موقت کنتاکتور D80
ثبت

بیشتر بدانیم