محافظ يخچال و کامپيوتر
تست


تست
محافظ يخچال و کامپيوتر
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

محافظ يخچال و کامپيوتر
محافظ يخچال و فريزر ديجيتال 2 متري


محافظ يخچال و فريزر ديجيتال 2 متري
مشخصات فني: 10 آمپر 250 ولت هسته پلي آميدي روکش بدنه، پلي آميدي داراي زمان تاخير 4 تا 6 دقيقه به همراه 24 متر کابل و دوشاخه پرسي توضيحات: داراي نمايشگر ولتاژ و فيوز اين محافظ هوشمند بوده و پس از گذشت 4 تا 6 دقيقه و حد فاصل 170 تا 245 ولت مدار را برق دار مي نمايد که در اين حالت لامپ سبز روشن شده و پريزها برق دار مي شوند
محافظ يخچال و کامپيوتر
ثبت سفارش موقت محافظ يخچال و فريزر ديجيتال 2 متري
ثبت

محافظ يخچال و کامپيوتر
محافظ کامپيوتر ديجيتال 4 متري


محافظ کامپيوتر ديجيتال 4 متري
مشخصات فني: 10 آمپر 250 ولت هسته پلي کربنات روکش بدنه، پلي آميدي داراي زمان تاخير 45 تا 75 ثانيه به همراه کابل 4 متري و دوشاخه پرسي توضيحات: داراي نمايشگر ولتاژ، فيوز و 4 کليد مستقل براي هر پريز اين محافظ هوشمند بوده و پس از گذشت 45 تا 75 ثانيه و حد فاصل 170 تا 245 ولت مدار را برق دار مي نمايد که در اين حالت لامپ سبز روشن شده و پريزها برق دار مي شوند
محافظ يخچال و کامپيوتر
ثبت سفارش موقت محافظ کامپيوتر ديجيتال 4 متري
ثبت

محافظ يخچال و کامپيوتر
محافظ کامپيوترآنالوگ 3.5 متري


محافظ کامپيوترآنالوگ 3.5 متري
مشخصات فني: 10 آمپر 250 ولت هسته پلي آميدي روکش بدنه، پلي آميدي داراي زمان تاخير 45 تا 75 ثانيه به همراه کابل 3.5 متري و دوشاخه پرسي توضيحات: اين محافظ هوشمند بوده و پس از گذشت 45 تا 75 ثانيه و حد فاصل 170 تا 245 ولت مدار را برق دار مي نمايد که در اين حالت لامپ سبز روشن شده و پريزها برق دار مي شوند
محافظ يخچال و کامپيوتر
ثبت سفارش موقت محافظ کامپيوترآنالوگ 3.5 متري
ثبت

محافظ يخچال و کامپيوتر
محافظ يخچال و فريزر آنالوگ 3.5 متري


محافظ يخچال و فريزر آنالوگ 3.5 متري
مشخصات فني: 10 آمپر 250 ولت هسته پلي آميدي روکش بدنه، پلي آميدي داراي زمان تاخير 4 تا 6 دقيقه به همراه 3.5 کابلو دوشاخه پرسي توضيحات: اين محافظ هوشمند بوده و پس از گذشت 4 تا 6 دقيقه و حد فاصل 170 تا 245 ولت مدار را برق دار مي نمايد که در اين حالت لامپ سبز روشن شده و پريزها برق دار مي شوند
محافظ يخچال و کامپيوتر
ثبت سفارش موقت محافظ يخچال و فريزر آنالوگ 3.5 متري
ثبت

محافظ يخچال و کامپيوتر
محافظ يخچال و فريزر ديجيتال 4 متري


محافظ يخچال و فريزر ديجيتال 4 متري
مشخصات فني: 10 آمپر 250 ولت هسته پلي آميدي روکش بدنه، پلي آميدي داراي زمان تاخير 4 تا 6 دقيقه به همراه 4 متر کابل و دوشاخه پرسي توضيحات: داراي نمايشگر ولتاژ و فيوز اين محافظ هوشمند بوده و پس از گذشت 4 تا 6 دقيقه و حد فاصل 170 تا 245 ولت مدار را برق دار مي نمايد که در اين حالت لامپ سبز روشن شده و پريزها برق دار مي شوند
محافظ يخچال و کامپيوتر
ثبت سفارش موقت محافظ يخچال و فريزر ديجيتال 4 متري
ثبت

محافظ يخچال و کامپيوتر
محافظ کامپيوترآنالوگ 1.8 متري


محافظ کامپيوترآنالوگ 1.8 متري
مشخصات فني: 10 آمپر 250 ولت هسته پلي آميدي روکش بدنه، پلي آميدي داراي زمان تاخير 45 تا 75 ثانيه به همراه کابل 1.8 متري و دوشاخه پرسي توضيحات: اين محافظ هوشمند بوده و پس از گذشت 45 تا 75 ثانيه و حد فاصل 170 تا 245 ولت مدار را برق دار مي نمايد که در اين حالت لامپ سبز روشن شده و پريزها برق دار مي شوند
محافظ يخچال و کامپيوتر
ثبت سفارش موقت محافظ کامپيوترآنالوگ 1.8 متري
ثبت

محافظ يخچال و کامپيوتر
محافظ کولر گازي 30 آمپر ديجيتال


محافظ کولر گازي 30 آمپر ديجيتال
محافظ کولر گازي 30 آمپر برنا مدل SDR ارائه توسط شرکت الکتروبرنا
محافظ يخچال و کامپيوتر
ثبت سفارش موقت محافظ کولر گازي 30 آمپر ديجيتال
ثبت

محافظ يخچال و کامپيوتر
محافظ يخچال و فريزر آنالوگ1.8 متري


محافظ يخچال و فريزر آنالوگ1.8 متري
مشخصات فني: 10 آمپر 250 ولت هسته پلي آميدي روکش بدنه، پلي آميدي داراي زمان تاخير 4 تا 6 دقيقه به همراه 1.8 کابلو دوشاخه پرسي توضيحات: اين محافظ هوشمند بوده و پس از گذشت 4 تا 6 دقيقه و حد فاصل 170 تا 245 ولت مدار را برق دار مي نمايد که در اين حالت لامپ سبز روشن شده و پريزها برق دار مي شوند
محافظ يخچال و کامپيوتر
ثبت سفارش موقت محافظ يخچال و فريزر آنالوگ1.8 متري
ثبت

محافظ يخچال و کامپيوتر
محافظ کامپيوتر ديجيتال 2 متري


محافظ کامپيوتر ديجيتال 2 متري
مشخصات فني: 10 آمپر 250 ولت هسته پلي کربنات روکش بدنه، پلي آميدي داراي زمان تاخير 45 تا 75 ثانيه به همراه کابل 2 متري و دوشاخه پرسي توضيحات: داراي نمايشگر ولتاژ، فيوز و 4 کليد مستقل براي هر پريز اين محافظ هوشمند بوده و پس از گذشت 45 تا 75 ثانيه و حد فاصل 170 تا 245 ولت مدار را برق دار مي نمايد که در اين حالت لامپ سبز روشن شده و پريزها برق دار مي شوند
محافظ يخچال و کامپيوتر
ثبت سفارش موقت محافظ کامپيوتر ديجيتال 2 متري
ثبت

بیشتر بدانیم