نري مادگي چدني
تست


تست
نري مادگي چدني
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

نري مادگي چدني
شاخه 40A


شاخه 40A
جنس بدن از چدن جنس مغزي از سراميک جنس پين ها از مس کار برد: جهت اتصال ماشين آلات و مصرف کننده هاي 3 فاز با شدت جريان مصرفي تا 40 آمپر
نري مادگي چدني
ثبت سفارش موقت شاخه 40A
ثبت

نري مادگي چدني
مادگي 16A


مادگي 16A
جنس بدن از چدن جنس مغزي از سراميک جنس پين ها از مس کار برد: جهت اتصال ماشين آلات و مصرف کننده هاي 3 فاز با شدت جريان مصرفي تا 16 آمپر
نري مادگي چدني
ثبت سفارش موقت مادگي 16A
ثبت

نري مادگي چدني
مادگي 40A


مادگي 40A
جنس بدن از چدن جنس مغزي از سراميک جنس پين ها از مس کار برد: جهت اتصال ماشين آلات و مصرف کننده هاي 3 فاز با شدت جريان مصرفي تا 40 آمپر
نري مادگي چدني
ثبت سفارش موقت مادگي 40A
ثبت

نري مادگي چدني
شاخه 16A


شاخه 16A
جنس بدن از چدن جنس مغزي از سراميک جنس پين ها از مس کار برد: جهت اتصال ماشين آلات و مصرف کننده هاي 3 فاز با شدت جريان مصرفي تا 16 آمپر
نري مادگي چدني
ثبت سفارش موقت شاخه 16A
ثبت

نري مادگي چدني
شاخه 63A


شاخه 63A
جنس بدن از چدن جنس مغزي از سراميک جنس پين ها از مس کار برد: جهت اتصال ماشين آلات و مصرف کننده هاي 3 فاز با شدت جريان مصرفي تا 63 آمپر
نري مادگي چدني
ثبت سفارش موقت شاخه 63A
ثبت

نري مادگي چدني
مادگي 25A


مادگي 25A
جنس بدن از چدن جنس مغزي از سراميک جنس پين ها از مس کار برد: جهت اتصال ماشين آلات و مصرف کننده هاي 3 فاز با شدت جريان مصرفي تا 25 آمپر
نري مادگي چدني
ثبت سفارش موقت مادگي 25A
ثبت

نري مادگي چدني
مادگي 63A


مادگي 63A
جنس بدن از چدن جنس مغزي از سراميک جنس پين ها از مس کار برد: جهت اتصال ماشين آلات و مصرف کننده هاي 3 فاز با شدت جريان مصرفي تا 63 آمپر
نري مادگي چدني
ثبت سفارش موقت مادگي 63A
ثبت

نري مادگي چدني
شاخه 25A


شاخه 25A
جنس بدن از چدن جنس مغزي از سراميک جنس پين ها از مس کار برد: جهت اتصال ماشين آلات و مصرف کننده هاي 3 فاز با شدت جريان مصرفي تا 25 آمپر
نري مادگي چدني
ثبت سفارش موقت شاخه 25A
ثبت

بیشتر بدانیم