خازن خشک
تست


تست
خازن خشک
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 10KVAR مدل CTC


خازن سه فاز سيلندري 10KVAR مدل CTC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 10KVAR مدل CTC
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 2.5KVAR مدل CRT

CRT-78M-2.5-400


خازن سه فاز سيلندري 2.5KVAR مدل CRT
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 2.5KVAR مدل CRT
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 25KVAR مدل CTC


خازن سه فاز سيلندري 25KVAR مدل CTC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 25KVAR مدل CTC
ثبت

خازن خشک
خازن تکفاز سيلندري0.80 kvar مدل CMC

CMC1-21A0.80-400


خازن تکفاز سيلندري0.80 kvar مدل CMC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن تکفاز سيلندري0.80 kvar مدل CMC
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 12.5KVAR مدل CRT

CRT-78M-12.5-400


خازن سه فاز سيلندري 12.5KVAR مدل CRT
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 12.5KVAR مدل CRT
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 2.5KVAR مدل CTC


خازن سه فاز سيلندري 2.5KVAR مدل CTC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 2.5KVAR مدل CTC
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 30KVAR مدل CRT

CRT-78M-30-400


خازن سه فاز سيلندري 30KVAR مدل CRT
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 30KVAR مدل CRT
ثبت

خازن خشک
خازن تکفاز سيلندري1.66 kvar مدل CMC

CMC1-32B-1.67-400


خازن تکفاز سيلندري1.66 kvar مدل CMC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن تکفاز سيلندري1.66 kvar مدل CMC
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 12.5KVAR مدل CTC


خازن سه فاز سيلندري 12.5KVAR مدل CTC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 12.5KVAR مدل CTC
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 20KVAR مدل CRT

CRT-78M-20-400


خازن سه فاز سيلندري 20KVAR مدل CRT
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 20KVAR مدل CRT
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 5KVAR مدل CRT

CRT-78M-5-400


خازن سه فاز سيلندري 5KVAR مدل CRT
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 5KVAR مدل CRT
ثبت

خازن خشک
خازن تکفاز سيلندري2.5 kvar مدل CMC

CMC1-32B-2.5-400


خازن تکفاز سيلندري2.5 kvar مدل CMC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن تکفاز سيلندري2.5 kvar مدل CMC
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 15KVAR مدل CRT

CRT-78M-15-400


خازن سه فاز سيلندري 15KVAR مدل CRT
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 15KVAR مدل CRT
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 20KVAR مدل CTC


خازن سه فاز سيلندري 20KVAR مدل CTC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 20KVAR مدل CTC
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 5KVAR مدل CTC


خازن سه فاز سيلندري 5KVAR مدل CTC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 5KVAR مدل CTC
ثبت

خازن خشک
خازن تکفاز سيلندري3.33 kvar مدل CMC

CMC1-43B-3.33-400


خازن تکفاز سيلندري3.33 kvar مدل CMC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن تکفاز سيلندري3.33 kvar مدل CMC
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 15KVAR مدل CRT

CRT-78M-15-400


خازن سه فاز سيلندري 15KVAR مدل CRT
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 15KVAR مدل CRT
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 25KVAR مدل CRT

CRT-78M-25-400


خازن سه فاز سيلندري 25KVAR مدل CRT
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 25KVAR مدل CRT
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 7.5KVAR مدل CRT

CRT-78M-7.5-400


خازن سه فاز سيلندري 7.5KVAR مدل CRT
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 7.5KVAR مدل CRT
ثبت

خازن خشک
خازن تکفاز سيلندري4.17 kvar مدل CMC

CMC2-43B-4.17-400


خازن تکفاز سيلندري4.17 kvar مدل CMC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن تکفاز سيلندري4.17 kvar مدل CMC
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 15KVAR مدل CTC


خازن سه فاز سيلندري 15KVAR مدل CTC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 15KVAR مدل CTC
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 25KVAR مدل CTC


خازن سه فاز سيلندري 25KVAR مدل CTC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 25KVAR مدل CTC
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 7.5KVAR مدل CTC


خازن سه فاز سيلندري 7.5KVAR مدل CTC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 7.5KVAR مدل CTC
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 10KVAR مدل CRT

CRT-78M-10-400


خازن سه فاز سيلندري 10KVAR مدل CRT
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 10KVAR مدل CRT
ثبت

خازن خشک
خازن سه فاز سيلندري 15KVAR مدل CTC


خازن سه فاز سيلندري 15KVAR مدل CTC
خازن خشک
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز سيلندري 15KVAR مدل CTC
ثبت

بیشتر بدانیم