خازن روغني
تست


تست
خازن روغني
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

خازن روغني
خازن سه فاز روغني مدل 15kvar

PCD4015


خازن سه فاز روغني مدل 15kvar
وزن 5KG
خازن روغني
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز روغني مدل 15kvar
ثبت

خازن روغني
خازن سه فاز روغني مدل 30kvar

PCD4030


خازن سه فاز روغني مدل 30kvar
وزن 6KG
خازن روغني
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز روغني مدل 30kvar
ثبت

خازن روغني
خازن سه فاز روغني مدل 5kvar

PCD4005


خازن سه فاز روغني مدل 5kvar
وزن 3KG
خازن روغني
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز روغني مدل 5kvar
ثبت

خازن روغني
خازن سه فاز روغني مدل 10kvar

PCD4010


خازن سه فاز روغني مدل 10kvar
وزن 4KG
خازن روغني
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز روغني مدل 10kvar
ثبت

خازن روغني
خازن سه فاز روغني مدل 20kvar

PCD4020


خازن سه فاز روغني مدل 20kvar
وزن 5KG
خازن روغني
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز روغني مدل 20kvar
ثبت

خازن روغني
خازن سه فاز روغني مدل 40kvar

PCD4040


خازن سه فاز روغني مدل 40kvar
وزن 8KG
خازن روغني
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز روغني مدل 40kvar
ثبت

خازن روغني
خازن سه فاز روغني مدل 60kvar

PCD4060


خازن سه فاز روغني مدل 60kvar
وزن 11KG
خازن روغني
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز روغني مدل 60kvar
ثبت

خازن روغني
خازن سه فاز روغني مدل 12.5kvar

PCD4012


خازن سه فاز روغني مدل 12.5kvar
وزن 4KG
خازن روغني
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز روغني مدل 12.5kvar
ثبت

خازن روغني
خازن سه فاز روغني مدل 25kvar

PCD4025


خازن سه فاز روغني مدل 25kvar
وزن 6KG
خازن روغني
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز روغني مدل 25kvar
ثبت

خازن روغني
خازن سه فاز روغني مدل 50kvar

PCD4050


خازن سه فاز روغني مدل 50kvar
وزن 8KG
خازن روغني
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز روغني مدل 50kvar
ثبت

خازن روغني
خازن سه فاز روغني مدل 7.5kvar

PCD4007


خازن سه فاز روغني مدل 7.5kvar
وزن 3KG
خازن روغني
ثبت سفارش موقت خازن سه فاز روغني مدل 7.5kvar
ثبت

بیشتر بدانیم