کنترل بار
تست


تست
کنترل بار
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

کنترل بار
کنترل بار 8-4

485008


کنترل بار 8-4
کنترل بار
ثبت سفارش موقت کنترل بار 8-4
ثبت

کنترل بار
کنترل بار 5 -2

485005


کنترل بار 5 -2
کنترل بار
ثبت سفارش موقت کنترل بار 5 -2
ثبت

کنترل بار
کنترل بار تکفاز


کنترل بار تکفاز
کنترل بار تک فاز توان تحويل داده شده از منبع ولتاژ ac را به بارمقاومتي يا مقاومتي- سلفي ، کنترل نموده و همچنين وظيفه کنترل جريان موتورهاي القايي تک فاز با خازن راه انداز يا موتورهاي کموتاتوري با بار کم را براي جلوگيري از اضافه بار بر عهده دارد. برخي ويژگي هاي کنترل بار تک فاز به شرح زير است : - وصل توان بدون تيغه -جهت کنترل توان در بار مقاومتي يا مقاومتي- سلفي و موتورهاي تک فاز القايي با خازن يا موتورهاي کموتاتوري با بار کم -جريان خروجي 5 ، 10 و 15 آمپري -راه اندازي نرم -اعلام آسيب ديدگي فيوز -کنترل مقدار اوليه زاويه آتش - محدود سازي جريان بار و زاويه انتشار (release angle) -کنترل توسط سيگنال پيوسته يا پتانسيومتري -کنترل فاز
کنترل بار
ثبت سفارش موقت کنترل بار تکفاز
ثبت

کنترل بار
رله کنترل بار


رله کنترل بار
رله كنترل بار TYPE:OLM جايگزين بي‌متال مدار الكترونيكي با عمر بسيار زياد دقيق و مطمئن در تمامي شرايط عدم وابستگي به دماي محيط بدون استهلاك مكانيكي داراي رنج‌هاي متنوع 5,10,15,30,50,60 آمپر قابليت تنظيم تأخير در قطع توسط دسته DELAY قابليت تنظيم جريان توسط دسته AMPERS داراي دو حال عملكرد قفل شونده و اتوماتيك(توسط ترمينال‌هاي K2,K1) داراي دو سيگنال نمايشگر: حالت خطا FAULT وصل خروجي OUT اصول كار: رله كنترل بار برنا جهت محافظت دستگاههاي سه فاز در برابر اضافه جريان طراحي شده است و جايگزين بسيار مطمئن براي بي متال مي‌باشد. نصب و راه‌اندازي: ترمينالهاي A1وA2 به برق شبكه متصل گردند. ترمينالهاي 15و18 با بوبين کنتاكتور سري شوند. سيم‌هاي جريان از داخل لوله‌هاي دستگاه عبور نمايند. با اتصال برق شبكه به ترمينالهاي A1وA2 سيگنال OUT روشن شده ترمينال 15به18 متصل شده و دستگاه آماده حفاظت مي‌باشد. با زدن دكمة START در مدار قدرت سيستم راه‌اندازي مي شود. در صورتيكه جريان راه‌اندازي موتور بيش از حد تنظيمي توسط دسته AMPERS باشد سيگنال FAULT روشن شده و پس از راه‌اندازي خاموش مي‌گرد. تذكر:بايد توجه داشت كه مدت زمان راه‌اندازي بايد توسط دسته DELAY تنظيم شود، تا در زمان راه‌اندازي خروجي قطع نگردد. در هنگام كار اگر خطايي پديد آيد سيگنال FAULT روشن شده و پس از اتمام زمان تنظيمي توسط دسته DELAY سيگنال OUT خاموش و رله داخلي دستگاه قطع مي‌گردد. در صورتيكه در مدت زمان تنظيمي خطا برطرف شود سيگنال FAULT خاموش شده و رله خروجي قطع نمي‌گردد. هنگاميكه ترمينالهاي A1وA2 به هم متصل نباشد پس از برطرف شدن خطا دستگاه بايد به وسيله دكمه RESET راه‌اندازي شود. در صورتيكه كه ترمينالهاي A2,A1 به هم متصل باشند پس از برطرف شدن خطا و گذشت زماني حدود 50 ثانيه دستگاه به صورت اتوماتيك راه‌اندازي مي‌شود. مشخصات فني: ولتاژ تغذيه: 220 ولت متناوب فركانس شبكه: 50 يا 60 هرتز تلفات داخلي: 3 وات تأخير در قطع: 1 تا 20 ثانيه- قابل تنظيم توسط دسته DELAY تأخير در وصل: پس از رفع خطا حدود 50 ثانيه محدوده جريان : A 5-1،A10-4، A15-6، A30-12، A60-24، A50-5 رله خروجي: يك كنتاكت C/O جريان كنتاكت: 6 آمپر، 220 ولت متناوب-6 آمپر، 28 ولت مستقيم نوع نصب: در تمام جهات كليه مشخصات فني بر حسب نوع سفارش قابل تغيير مي‌باشد.
کنترل بار
ثبت سفارش موقت رله کنترل بار
ثبت

کنترل بار
کنترل بار 1.2-0.4

485001


کنترل بار 1.2-0.4
کنترل بار
ثبت سفارش موقت کنترل بار 1.2-0.4
ثبت

کنترل بار
کنترل بار 50-26

485050


کنترل بار 50-26
کنترل بار
ثبت سفارش موقت کنترل بار 50-26
ثبت

کنترل بار
کنترل بار ديجيتالي شيواامواج

395056


کنترل بار ديجيتالي شيواامواج
ويژگيها حفظت دستگاههاي سه فاز با استفاده از سيستم ميکروپروسسوري کنترل جريان اندازه گيري جريان بدون نياز بهCT نمايش جريان ومقادير تنظيمي وپيغامهاي آن مشخصات فني : 180-250v ac /50-60 hz :ولتاژ تغذيه کارآيي در دما: 65 ... 20 - درجه سانتي گراد رطوبت:% 70 خروجي رله:
کنترل بار
ثبت سفارش موقت کنترل بار ديجيتالي شيواامواج
ثبت

کنترل بار
رله کنترل فاز+بار


رله کنترل فاز+بار
رله محافظ الكتروموتورهاي سه فاز (كنترل فاز + كنترل بار) TYPE:MMP حفاظت ولتاژ: تشخيص تغيير توالي فاز تشخيص افزايش ولتاژ شبكه تشخيص كاهش ولتاژ شبكه تشخيص قطع يك فاز قابليت تنظيم عدم تقارن ولتاژ سه فاز قطع سريع در هنگام بروز خطا حفاظت جريان: جايگزين بي‌متال قابليت تنظيم جريان قابليت تنظيم زمان قطع داراي دو عملكرد قفل شونده و اتوماتيك قابليتهاي ويژه: قابليت تنظيم زمان وصل پس از رفع خطا محافظ موتور در برابر اختلالات شبكه داراي سيگنالهاي نمايشگر: SEQU.: توالي فاز O.V: افزايش ولتاژ(بيشتر از 440 ولت) U.V: كاهش ولتاژ(كمتر از 300 ولت) ASY.V: عدم تقارن ولتاژ (قابل تنظيم از 5 تا 20 درصد) O.C: اضافه جريان (در رنجهاي 5 ،16،30 و60 آمپر) OUT: وصل خروجي(قابل تنظيم از 5/0 تا 40 ثانيه) نصب و راه‌اندازي: نول به ترمينالهاي MP و فازها به ترمينالهاي T,S,R وصل شوند. ترمينالهاي15و18 مانند شستي استوپ با بوبين كنتاكتور سري شوند. سيم‌هاي جريان از داخل لوله‌هاي دستگاه عبور نمايند. با اتصال برق شبكه دستگاه شروع به كار مي‌كند. پس از اتمام زمان (ON ELAY) سيگنالOUT روشن شده و رله داخل دستگاه وصل مي شود. (اتصال داخلي ترمينال 15 به 18 وصل مي‌شود) تذكر: هر بار پس از رفع خطا، دستگاه زمانسنجي را آغاز مي‌كند. در صورتيكه وضعيت سه فاز عادي نباشد، زمانسنجي آغاز نمي شود. در صورتيكه اشكالي مانند جابجايي فازها، افزايش ولتاژ(بيشتر از 440 ولت)، افت ولتاژ (كمتر از 300 ولت) و يا عدم تقارن ولتاژ(5 تا20 درصد) در شبكه سه فاز پديد آيد سيگنال خطاي مربوطه روشن شده و همزمان سيگنال خروجي خاموش و رله قطع مي شود.(اتصال داخلي ترمينال 15 به 16 وصل مي شود) در صورتيكه هنگام شروع به كار دستگاه، خطايي در شبكه سه فاز باشد، سيگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلي وصل نمي‌شود. در صورتيكه جريان راه ‌‌اندازي موتور بيش از حد تنظيمي توسط دسته AMPERS باشد، سيگنال O.C روشن شده و در صورت باقي ماندن خطاي جرياني، پس از زمان تنظيمي توسط دسته OFF DELAYسيگنال OUT خاموش شده و رله داخلي دستگاه قطع مي‌گردد. تذكر: بايد توجه داشت كه مدت زمان راه‌اندازي بايد توسط دسته OFF DELAY تنظيم شود تا در زمان راه ‌اندازي، خروجي قطع نگردد. در صورتيكه در مدت زمان تنظيمي، خطاي جريان برطرف شود، سيگنال O.C خاموش شده و رله خروجي قطع نمي شود. هنگاميكه ترمينالهاي K2,K1 به هم متصل باشند، پس از برطرف شدن خطاي جرياني، دستگاه بايد به وسيله دكمه RESET راه‌اندازي شود. در صورتيكه ترمينالهاي K2,K1 به هم متصل نباشند، پس از برطرف شدن خطاي جرياني، دستگاه زمانسنجي را آغاز كرده و پس از زمان تنظيم شده توسط دسته ON DELAY رله وصل مي‌شود. مشخصات فني: ولتاژ شبكه: 380 ولت چهار ‌سيمه تلفات داخلي: حدود 3 وات جريان عبوري: 1 تا 5 ، 4 تا 16 ، 12 تا 30 و24 تا60 آمپر رله خروجي: يك رله يك كنتاكت C/O جريان كنتاكت: 6 آمپر 220 ولت متناوب- 6 آمپر 28 ولت مستقيم
کنترل بار
ثبت سفارش موقت رله کنترل فاز+بار
ثبت

کنترل بار
کنترل بار 20-12

485020


کنترل بار 20-12
کنترل بار
ثبت سفارش موقت کنترل بار 20-12
ثبت

کنترل بار
کنترل بار با تغذيه DC


کنترل بار با تغذيه DC
جزييات محصول تئوري : رله ولتاژي ويژگي محافظتي : اپوکسي کاربرد : حفاظتي شماره مدل : OLM نام تجاري : کنترل فاز اندازه : ريز (مينياتور) بار تماس : توان پايين توضيح محصول کنترل بار با تغذيه DC برنا مدل BORNA OLM ارائه محصول توسط شرکت الکتروبرنا در انواع رنج جرياني : 5,10,15,30,50,60 آمپر
کنترل بار
ثبت سفارش موقت کنترل بار با تغذيه DC
ثبت

کنترل بار
کنترل بار3 -1

485003


کنترل بار3 -1
کنترل بار
ثبت سفارش موقت کنترل بار3 -1
ثبت

کنترل بار
کنترل بار 13-7

485013


کنترل بار 13-7
کنترل بار
ثبت سفارش موقت کنترل بار 13-7
ثبت

کنترل بار
کنترل بار 30-18

485030


کنترل بار 30-18
کنترل بار
ثبت سفارش موقت کنترل بار 30-18
ثبت

بیشتر بدانیم