کنترل سطح مايع
الکترود سراميکي


الکترود سراميکي
الکترود سراميکي برنا BORNA جهت مخازن تحت فشار: جهت سنجش سطح مايعات در مخازن، ميبايست يک الکترود در سطح پايين(L) و يک الکترود در سطح بالا(H) نصب گردد. جهت نصب الکترودها به مخزن ابتدا بايد روي مخزن يک بوشن 2/1 يا 4/3 نصب شود، سپس الکترود سراميکي را روي رابط برنجي به صورت آب بندي محکم نمود و رابط برنجي روي بوشن به صورت آب بندي نصب گردد. در صورتيکه مخزن غير فلزي باشد يک الکترود ديگر در پايينترين سطح مخزن بايد نصب گردد. جنس الکترود: برنجي طول الکترود: 92ميليمتر قطر محل نصب: 2/1 يا 4/3 اينچ نحوه اتصال الکترود به دستگاه فلوتر توسط يک کابل 5/1×3 ترمينال L دستگاه فلوتر به الکترود سطح پايين، ترمينال H به الکترود سطح بالا و ترمينال C به بدنه مخزن فلزي و در صورت غيرفلزي بودن مخزن به يک الکترود در پايين ترين سطح مخزن متصل گردد.
کنترل سطح مايع
ثبت سفارش موقت الکترود سراميکي
ثبت

کنترل سطح مايع
فوليتر سطح مايه الکترونيکي


فوليتر سطح مايه الکترونيکي
کنترل سطح مايع
ثبت سفارش موقت فوليتر سطح مايه الکترونيکي
ثبت

کنترل سطح مايع
فوليتر سطح مايه مکانيکي


فوليتر سطح مايه مکانيکي
با شناور پلاستيکي
کنترل سطح مايع
ثبت سفارش موقت فوليتر سطح مايه مکانيکي
ثبت

کنترل سطح مايع
فوليتر سطح مايه مکانيکي


فوليتر سطح مايه مکانيکي
با شناور جيوه اي به همراه کابل
کنترل سطح مايع
ثبت سفارش موقت فوليتر سطح مايه مکانيکي
ثبت

کنترل سطح مايع
الکترود فلوتر با غلاف پلاستيکي


الکترود فلوتر با غلاف پلاستيکي
الکترود فلوتر با غلاف پلاستيکي برنا BORNA الکترود فلوتر جهت آشکارسازي مايعات رسانا مانند آب در دستگاه فلوتر به کار برده ميشود. دستگاه فلوتر با اعمال ولتاژ 12 ولت متناوب ايزوله از برق شبکه به الکترودها، بر اساس جريان عبوري بين الکترودها، سطح مايعات را تشخيص ميدهد. جهت مخازن و چاه آب: جهت سنجش سطح مايعات در مخازن فلزي ميبايست يک الکترود در سطح پايين(L) و يک الکترود در سطح بالا(H) نصب گردد. در صورتيکه مخزن، غير فلزي باشد يک الکترود ديگر در پايينترين سطح مخزن باشد نصب گردد. طول ميله الکترود: 97 ميليمتر طول الکترود با غلاف پلاستيکي: 120 ميليمتر قطر الکترود با غلاف پلاستيکي: 18 ميليمتر
کنترل سطح مايع
ثبت سفارش موقت الکترود فلوتر با غلاف پلاستيکي
ثبت

کنترل سطح مايع
فوليتر سطح مايه الکترونيکي


فوليتر سطح مايه الکترونيکي
کنترل سطح مايع
ثبت سفارش موقت فوليتر سطح مايه الکترونيکي
ثبت

کنترل سطح مايع
فوليتر سطح مايه مکانيکي


فوليتر سطح مايه مکانيکي
با شناور فلزي
کنترل سطح مايع
ثبت سفارش موقت فوليتر سطح مايه مکانيکي
ثبت

کنترل سطح مايع
كنترل سطح مايعات (فلوتر)


كنترل سطح مايعات (فلوتر)
• كنترل پمپها • حفاظت پمپهاي آب در برابر كاركردن خشك(بدون آب) • جلوگيري از س رريز شدن مخازن • پركردن اتوماتيك مخازن • تشخيص قابليت هدايت مايعات • داراي يك سيگنال نمايشگر وصل خروجي OUT اصول كار اين دستگاه براي كنترل سطح مايعاتي كه هادي برق باشند بكار مي رود. مايعاتي از قبيل آب، فاضلاب، محلولهاي قليايي و يا اسيدي و يا هر مايعي كه در آن آب وجود داشته باشد. اساس كار اين دستگاه بر اندازه گيري مقاومت الكتريكي مي باشد كه در صورت وجود يا عدم وجود مايع هادي بين الكترودهاي متصل به دستگاه، مقاومت مسير تغيير كرده و دستگاه عمل مي كند. نصب و راه اندازي دستگاه فلوتر الكترونيكي معمولا به دو صورت زير نصب م يشود: -1 كنترل سطح آب در مخازن به اين منظور حداقل دو الكترود مورد نياز است كه يكي براي سنجش پايين ترين سطح (الكترود متصل به ترمينال L) و ديگري براي سنجش بالاترين سطح مطلوب (الكترود متصل به ترمينال H ) مورد استفاده قرار مي گيرد . در صورتيكه بدنة مخزن هادي باشد، كافيست كه ترمينال مشترك C به بدنه مخزن متصل شود، در غير اينصورت (در مخازن پلاستيكي و غير هادي) الكترود سوم نيز مورد نياز است كه در كف مخزن قرار مي گيرد(اين الكترود به ترمينال C وصل مي شود ).بنابراين در صورتيكه مخزن خالي باشد، دستگاه به پمپ، فرمان روشن شدن مي دهد تا آب وارد مخزن شود. با رسيدن سطح آب به الكترود H گاه فرمان قطع مي دهد و پمپ خاموش مي شود. پس از مصرف آب، با رسيدن سطح آب به زير الكترود L مجدداً پمپ روشن م ي گردد . در اين حالت ترمينالهاي 15 و 18 كنتاكت رله مشابه شستي استوپ با بوبين كنتاكتور سري م يشود. -2 حفاظت پمپ در برابر كاركردن خشك به اين منظور اغلب نياز به دو الكترود مي باشد. مشابه حالت قبل، الكترود متصل به ترمينال H در بالاترين سطح آب مورد قبول و الكترود متصل ترمينال L در پايين ترين سطح آب مجاز قرار مي گيرند و ترمينال C نيز به لول ه آب چاه و ياتوسط الكترود سوم به پايي نتر از سطح L قرار مي گيرد. در اين حا لت ترمينالهاي 15 و 16 كنتاكت رله، مشابه شستي استوپ با بوبين كنتاكتور قدرت سري مي شوند. به اين ترتيب وقتي آب به الكترود H رسيده باشد ترمينالهاي A1 و A2 به فاز و نول وصل م يشوند كه با وصل شدن تغذيه دستگاه، كار سنجش و كنترل آغاز مي شود. وقتي دستگاه خاموش باشد يا رله قطع باشد، ترمينالهاي 15 به 16 متصل مي باشد و به هنگام روشن بودن دستگاه و وصل كردن رله، ترمينال 15 به 18 متصل و سيگنال OUT و روشن مي شود. بهتر است طول سيم متصل به الكترودها، به انداز هاي باشد كه در مخازن، الكترود L در حدود 40 سانتيمتر كف و الكترود H در حدود 40 سانتيمتر ي زير سقف مخزن واقع شوند،و در چاه آب الكترود L در حدود يك متري با لاي پمپ و الكترود H در حدود 4 متر بالاي پمپ واقع شوند. تنظيم حساسيت حساسيت دستگاه توسط دسته SENSITIVITY قابل تنظيم است. براي آبهاي معمولي و محلولها، بهتر است حساسيت روي حداقل باشد، ولي براي مايعات با هدايت الكتريكي كم مثل آب مقطر مي توان حساسيت را زياد نمود. در موارديكه فاصله چاه يا مخزن تا محل دستگاه زياد باشد و طول سيمهاي ارتباطي الكترودها به دستگاه زيادتر از حد معمول گردد، بايد حساسيت بيشتر شود. بطور ساده براي تنظيم حساسيت، هر سه الكترود H,C,L در مايع مورد نظر قرار گرفته و سپس دسته تنظيم حساسيت از ابتدا در جهت عقربه هاي خروجي ساعت چرخانده شود تا رله وصل كرده و سيگنال خروجي روشن شود. الكترود تك سيمه اين الكترود از جنس برنج و ضد زنگ بوده و برا ي تشخيص سطح مايعات بكار مي رود .الكترود داراي غلاف پلاستيكي مي باشد تا فاصله الكترود را از جداره مخازن و يا لوله چاه حفظ نمايد. توصيه مي شود برا ي اتصال الكترودها به دستگاهاز سيم افشان نمره 1/5 با عايق مناسب استفاده شود. مشخصات فني ولتاژ تغذيه: 220 ولت متناوب فركانس شبكه: 50 يا 60 هرتز تلفات داخلي: 3 وات حساسيت: 1تا 10 كيلو اهم، قابل تنظيم توسط دسته SENSITIVITY حداكثر ولتاژ الكترود: 20 ولت متناوب ، ايزوله حداكثر جريان الكترود:1.5ميلي امپر طول مجاز كابل الكترود: 500 متر رله خروجي: يك كنتاكت C/O جريان كنتاكت: 6 آمپر، 220 ولت متناوب- 6 آمپر، 28 ولت مستقيم 80x 45 x 108 mm : ابعاد • كليه مشخصات فني بر حسب نوع سفارش قابل تغيير مي باشد.
کنترل سطح مايع
ثبت سفارش موقت كنترل سطح مايعات (فلوتر)
ثبت

کنترل سطح مايع
تست


تست
کنترل سطح مايع
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

بیشتر بدانیم