کنترل فاز
تست


تست
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

کنترل فاز
رله کنترل فاز

170002


رله کنترل فاز
رله کنترل فاز TYPE:ASN تشخيص تغيير توالي فاز تشخيص قطع يك فاز تشخيص عدم تقارن ولتاژ شبكه تشخيص كاهش ولتاژ شبكه قطع سريع در صورت بروز خطا قابليت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا داراي سيگنالهاي نمايشگر خطاهاي مختلف و حالت عادي حفاظت الكتروموتور در مقابل اختلالات شبكه: قطع فاز جابجايي فاز افت ولتاژ بيش از حد مجاز عدم تقارن بيش از حد ولتاژ سه فاز شوك ناشي از قطع و وصل متوالي برق اصول كار: پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمينالهاي T,S,R و MP دستگاه شروع بكار مي‌كند. هر بار پس از برطرف شدن خطا، دستگاه زمان سنجي را آغاز مي‌كند. پس از اتمام زمان انتخاب شده(DELAY) سيگنالOUT روشن شده و رله داخلي دستگاه وصل مي‌شود. (اتصال داخلي ترمينال 15 به 18 وصل مي‌شود.) تذکر: در صورتيكه وضعيت سه فاز عادي نباشد، زمان سنجي آغاز نمي‌شود. در صورتيكه اشکالي (مانند افت ولتاژ،قطع فاز و يا جابجائي فازها) در شبكه پديد آيد، سيگنال خطاي مربوطه روشن شده و همزمان با خاموش شدن سيگنال خروجي، رله داخلي نيز قطع مي‌شود.(اتصال داخلي ترمينال 15به 16 وصل مي‌شود) در صورتيكه هنگام شروع به كار دستگاه، خطايي در شبكه سه فاز باشد، سيگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلي وصل نمي‌شود. تذکر: توجه داشته باشد كه رله كنترل فاز مستقيماً سه فاز را قطع و وصل نمي‌كند، بلكه به كنتاكتور فرمان قطع و وصل مي‌دهد. سيگنالهاي خطا: VOLT.: در صورتيكه ولتاژ سه فاز به كمتر از 300 ولت كاهش يابد، روشن مي‌شود. SEQU.: در صورتيكه ترتيب فازهاي شبكه عوض شود روشن مي‌شود. ASY.V: هنگاميكه شبكه دو فاز مي‌شود و يا عدم تقارن بين ولتاژ فازها از حد تنظيم شده(توسط دسته پتانسيومترASY.V) بيشتر شود، روشن مي شود. نصب و راه‌اندازي: سه فاز به ترمينالهاي T,S,R و نول به ترمينال MP رله كنترل فاز وصل شوند. تذكر: دقت شود كه نول تابلو دقيقاً به نول شبكه وصل شده باشد. در صورتيكه نول تابلو با نول واقعي اختلاف پتانسيل داشته باشد، رله كنترل فاز خطا مي‌كند. ترمينالهاي 15و18 مانند شستي استوپ در مدار فرمان سري مي‌شوند. تذكر: كنتاكت بي‌متال يا رله كنترل بار برنا مدل OLM (در صورت وجود) با شستي استوپ سري مي‌شود. در صورتيكه پس از نصب دستگاه، سيگنال SEQU. (توالي فاز) روشن بود، بايستي جاي دو فاز روي ترمينالهاي كنترل فاز عوض شود(مثلاًS باR عوض شود) تا سيگنال خاموش گردد. با پيش آمدن هر يك از خطاهاي مذكور رله داخلي سريعاً قطع مي شود و پس از برطرف شدن خطا، رله پس از مدت زماني كه توسط دسته DELAY تنظيم مي‌شود ، وصل مي‌گردد. تشخيص عدم تقارن بين ولتاژهاي سه فاز توسط ASY.V تنظيم مي‌شود به طور معمول تنظيم روي 10% مناسب است(حدود وسط قرار گيرد) ولي براي موتورهاي بزرگتر تا 15% نيز مجاز است. مشخصات فني: ولتاژ تغذيه: 380 ولت متناوب چهار سيمه فركانس شبكه: 50 يا 60 هرتز عدم تقارن ولتاژ سه فاز: 5% تا 15% قابل تنظيم توسط دسته ASY.V تأخير در وصل: 5/0 تا30 ثانيه قابل تنظيم توسط دسته DELAY تلفات داخلي: حدود 3 وات رله خروجي: يك كنتاكت C/O جريان كنتاكت: 6 آمپر، 220 ولت متناوب- 6 آمپر، 28 ولت مستقيم نوع نصب: در تمام جهات كليه مشخصات فني بر حسب نوع سفارش قابل تغيير مي‌باشد.
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت رله کنترل فاز
ثبت

کنترل فاز
سوپر کنترل فاز شيواامواج


سوپر کنترل فاز شيواامواج
کاربرد: با استفاده از سوپر کنترل فاز شيوا امواج مي توانيد تمامي پارامترهاي شبکه سه فاز (افزايش يا کاهش ولتاژ، جابجايي فازها، عدم تقارن و ...) را به دقت کنترل نماييد، به دليل عدم استفاده از نول در صورت بروز مشکل در شبکه و برق دار شدن نول اختلالي در عملکرد سوپر کنترل فاز شيوا امواج بوجود نمي آيد. کليه تنظيمات سوپر کنترل فاز قابل تغيير توسط مصرف کننده بر اساس وضعيت شبکه مي باشد ويژگيها : عدم استفاده ازنول (ازنول به خاطربرق دارشدن دربعضي مواقع ومشکلات ديگرمطلقاً استفاده نشده است ) . حفاظت کامل دستگاههاي سه فاز دربرابرافزايش وکاهش ولتاژ. حفاظت کامل دربرابرعدم تقارن سه فازشبکه. حفاظت کامل دربرابرعدم توالي سه فاز. تأخيردر وصل و قطع . تنظيم پارامترهاي حفاظتي بااستفاده از5 پيچ تنظيم مستقل قابل تغييربراساس نيازمصرف کننده داراي 6 عدد LED روي پانل براي نشان دادن وضعيتهاي مختلف . تنظيم پارامترهابه وسيله پيچ گوشتي مخصوص براي جلوگيري از دستکاري افرادمتفرقه . عدم تغييرتنظيم ها دراثرضربات کنتاکتورتابلوبه علت استفاده ازپيچ هاي تنظيم مخصوص مشخصات فني : ورودي : AC 300-500V/50-60Hz تأخيردرقطع :10-1 ثانيه تاخير در وصل: 240-2 ثانيه تأخيرزمان قطع درلحظه استارت براي کاهش ولتاژ:5 ثانيه ثابت به علاوه تأخيرقابل تنظيم قطع قطع براي کاهش ولتاژ: 10-1 ثانيه قطع براي افزايش ولتاژ: خروجي : رله 5Aبادوکنتاکت بازوبسته به صورت کاملا ايزوله
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت سوپر کنترل فاز شيواامواج
ثبت

کنترل فاز
کنترل فاز مينياتوري


کنترل فاز مينياتوري
ويژگيها : استفاده ازسيستم ميکروپروسسوري جهت محاسبه پارامترها حفاظت در برابر افزايش وکاهش ولتاژ عدم توالي(جابه جايي)وعدم تقارن فازها قطع هر کدام از فازها 4عدد LED براي AC :وجود برق شبکه REL :وصل رله F : افزايش وکاهش ولتاژ وعدم تقارن فازها P:عدم توالي فازها جابه جايي فاز ونول (چشمک زن شدن همه ( led پيچهاي تنظيم براي تنظيم عدم تقارن وزمان وصل قابليت پلمپ نمودن دستگاه مشخصات فني : ولتاژ تغذيه: AC 150 -250 V / R-N / 50- 60HZ ولتاژ ورودي : AC 300 -500 V 3PH / 50 -60HZ وصل:240-2 ثانيه قطع: 2 ثانيه در لحظه استارت براي کاهش ولتاژ15 ثانيه قطع براي افزايش ولتاژ: 440 ولت کاهش ولتاژ: 300 ولت عدم تقارن: 25-7 % قابل تنظيم خروجي رله: 5A
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت کنترل فاز مينياتوري
ثبت

کنترل فاز
رله سوپرکنترل فاز

170002


رله سوپرکنترل فاز
رله سوپر كنترل فاز TYPE:SPR (حفاظت بعد از كنتاكتور) محافظت در برابر قطع فاز شبكه محافظت در برابر اتصال ناقص كنتاكتور محافظت در برابر افت ولتاژ شبکه محافظت در برابر جابجائي فازها تشخيص قطع فاز در سمت شبکه فشار قوي تأخير در قطع (هنگام وقوع خطا) ثابت5/0 ثانيه محافظت در برابر عدم تقارن ولتاژ شبكه 5% الي 15% تأخير در وصل قابل تنظيم بين 5/0 تا 30 ثانيه داراي 4 سيگنال: نمايشگر وصل کنتاکت خروجي OUT نمايشگر توالي فاز نادرست .SEQU نمايشگر افت ولتاژ شبكه .VOLT نمايشگر عدم تقارن در ولتاژ فازها ASY.V اصول كار اين دستگاه بمنظور حفاظت موتورهاي سه فاز در برابر كاهش بيش از حد ولتاژ شبكه، قطع فاز و جابجايي فازها طراحي شده است. در بسياري از موارد عامل سوختن الكتروموتور اتصال ناقص كنتاكتهاي كنتاكتور مي‌باشد. در سيستمهاي معمولي چنين خطايي قابل تشخيص نمي‌باشد ولي اين دستگاه چنين قابليتي را دارد كه با اتصال خروجي كنتاكتور يا سرهاي موتور به ترمينالهاي U.V.W در صورت قطع شدن فاز موتور فرمان قطع داده شده و از كار كردن دو فاز موتور جلوگيري مي‌شود. با اتصال سه فاز اصلي و نول به ترمينالهاي T,S,R وMP در صورتيكه سه فاز شبكه متقارن باشد، ولتاژ در حد استاندارد و ترتيب فازها نيز صحيح باشد پس از تأخير تنظيم شده توسط دسته DELAY رله عمل مي‌كند (كنتاكت 15 به 18 وصل مي‌گردد) و سيگنال OUT روشن مي‌شود. پس از وصل شدن كنتاكتور قدرت، در صورتيكه سه فاز خروجي كنتاكتور به ترمينالهاي U,V,W متصل شده باشد،سيستم به کار عادي خود ادامه مي دهد. ولي اگر خروجي کنتاکتور دو فاز باشد يا كلاً شبكه دو فاز شود، يا بين فازهاي شبكه عدم تقارن باشد(در صورت تجاوز از حد تنظيم شده توسط دستهASY.V) خروجي بلافاصله قطع شده، سيگنال عدم تقارن ولتاژ (ASY.V) روشن مي شود. در صورت کاهش بيش از حد ولتاژ سه فاز شبكه (حدود 20%) نيز خروجي قطع شده سيگنال VOLT. روشن مي‌شود. در صورت جابجائي فازها سيگنال توالي فاز(SEQU. ) روشن مي شود. در هر حال پس از رفع اختلال، تايمر دستگاه عمل كرده، پس از اتمام مدت زمان تنظيم شده توسط دسته DELAY خروجي وصل مي‌شود. Iتذکر مهم: اين دستگاه حتما بايد با مدار استارت و استوپ استفاده شود. مشخصات فني ولتاژ تغذيه: 3 فاز چهار سيمه 380 ولت فركانس شبكه: 50 يا 60 هرتز تلفات داخلي: حدود 3 وات تنظيم عدم تقارن ولتاژ: 5% تا 15% قابل تنظيم توسط دسته ASY.V تأخير در قطع: 5/0 ثانيه تأخير در وصل:5/0 تا 30 ثانيه قابل تنظيم توسط دسته DELAY رله خروجي: يك كنتاكت C/O جريان كنتاكت: 6 آمپر 220 ولت متناوب، 6 آمپر 28 ولت مستقيم نوع نصب: در تمام جهات كليه مشخصات فني بر حسب نوع سفارش قابل تغيير مي‌باشد
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت رله سوپرکنترل فاز
ثبت

کنترل فاز
رله کنترل فاز 6LED


رله کنترل فاز 6LED
له كنترل فاز 6 LED. TYPE:TPR تشخيص تغيير توالي فاز تشخيص كاهش ولتاژ شبكه تشخيص افزايش ولتاژ شبكه تشخيص قطع يك فاز قابليت تنظيم زمان وصل پس از رفع خطا قابليت تنظيم كاهش ولتاژ سه فاز قابليت تنظيم عدم تقارن ولتاژ سه فاز قطع سريع در هنگام بروز خطا محافظت موتور در برابر اختلالات شبكه داراي سيگنالهاي نمايشگر: PWR: تغذيه ورودي OUT: وصل خروجي(قابل تنظيم از 5/0 تا 40 ثانيه) SEQU.: توالي فاز U.V: كاهش ولتاژ (قابل تنظيم از 5 تا 20 درصد) O.V: افزايش ولتاژ (بيشتر از 440 ولت) ASY.V: تقارن ولتاژ(قابل تنظيم از 5 تا 20 درصد) اصول كار: پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمينالهاي T,S,R و MP سيگنال PWR روشن شده و دستگاه شروع به كارمي‌كند. اين دستگاه به ‌منظور حفاظت موتورهاي سه فاز در برابر جابجايي فازها، كاهش ولتاژ شبكه، افزايش ولتاژ شبكه، قطع فاز و عدم تقارن ولتاژ سه فاز طراحي شده است. در اين دستگاه كاهش ولتاژ شبكه از 5% تا 20% قابل تنظيم است. نصب و راه‌اندازي: نول به ترمينال MP و فازها به ترمينالهاي T,S,R وصل شوند. تذكر: دقت شود كه نول تابلو دقيقاً به نول شبكه وصل شده باشد. ترمينالهاي 15و18 مانند شستي استوپ با ‌بوبين كنتاكتور سري شوند. با اتصال برق شبكه سيگنال PWR روشن شده ‌و دستگاه شروع به كار مي‌كند. پس از اتمام زمان تنظيم ‌شده توسط‌ دسته DELAY سيگنال OUT روشن شده و رله داخلي دستگاه وصل مي‌شود.( اتصال داخلي ترمينال 15به 18 وصل مي‌شود) تذكر: هر بار پس از رفع خطا، دستگاه زمانسجي را آغاز مي‌كند. در صورتيكه اشكالي در جابجايي فازها، افزايش ولتاژ (بيشتر از 440 ولت) افت ولتاژ(5 تا20 درصد) و يا عدم تقارن ولتاژ (5 تا 20درصد) در شبكه سه فاز پديد آيد، سيگنال خطاي مربوطه روشن شده و همزمان سيگنال خروجي خاموش و رله قطع مي شود.(اتصال داخلي ترمينال 15 به 16 وصل مي‌شود) در صورتيكه هنگام شروع به كار دستگاه، خطايي در شبكه سه فاز باشد، سيگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلي وصل نمي شود. تذكر: در صورتيكه پس از راه‌اندازي دستگاه سيگنال SEQU. روشن بود، بايستي جاي دو فاز روي دستگاه عوض شود تا سيگنال خاموش شود. مشخصات فني: ولتاژ شبكه: 380 ولت سه فاز چهار سيمه فركانس شبكه: 50 يا 60 هرتز تلفات داخلي: حدود 3 وات تأخير در وصل:5/0 تا 40 ثانيه- قابل تنظيم توسط دسته DELAY افت ولتاژ سه فاز: 5 تا 20 درصد- قابل تنظيم توسط دسته U.V عدم تقارن فازها: 5 تا 20 درصد- قابل تنظيم توسط دسته ASY.V رله خروجي: يك كنتاكتC/O جريان كنتاكت: 6 آمپر، 220 ولت متناوب- 6 آمپر، 28 ولت مستقيم كليه مشخصات فني بر حسب نوع سفارش قابل تغيير مي‌باشد.
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت رله کنترل فاز 6LED
ثبت

کنترل فاز
کنترل فاز جعبه جديد


کنترل فاز جعبه جديد
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت کنترل فاز جعبه جديد
ثبت

کنترل فاز
کنترل فاز کتابي


کنترل فاز کتابي
کنترل فاز کتابي برنا مدل BORNA ASN قابليت : تشخيص تغيير توالي فاز تشخيص قطع يک فاز تشخيص عدم تقارن ولتاژ شبکه تشخيص کاهش ولتاژ شبکه قطع سريع در صورت بروز خطا قابليت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا داراي سيگنالهاي نمايشگر خطاهاي مختلف و حالت عادي حفاظت الکتروموتور در مقابل اختلالات شبکه: قطع فاز جابجايي فاز افت ولتاژ بيش از حد مجاز عدم تقارن بيش از حد ولتاژ سه فاز شوک ناشي از قطع و وصل متوالي برق مشخصات فني ولتاژ تغذيه: 380 ولت متناوب چهار سيمه فرکانس شبکه: 50 يا 60 هرتز عدم تقارن ولتاژ سه فاز: 5% تا 15% قابل تنظيم توسط دسته ASY.V تأخير در وصل: 5/0 تا30 ثانيه قابل تنظيم توسط دسته DELAY تلفات داخلي: حدود 3 وات رله خروجي: يک کنتاکت C/O جريان کنتاکت: 6 آمپر، 220 ولت متناوب- 6 آمپر، 28 ولت مستقيم نوع نصب: در تمام جهات
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت کنترل فاز کتابي
ثبت

کنترل فاز
رله كنترل فاز با تأخير در قطع


رله كنترل فاز با تأخير در قطع
• تشخيص تغيير توالي فاز • تشخيص قطع يك فاز • تشخيص عدم تقارن ولتاژ شبكه • تشخيص كاهش ولتاژ شبكه • قابليت تنظيم زمان قطع هنگام بروز خطا • قابليت تنظيم زمان وصل پس از رفع خطا • داراي سيگنالهاي نمايشگر خطاهاي مختلف و حالت عادي • حفاظت الكتروموتور در مقابل اختلالات شبكه: قطع فاز جابجايي فاز افت ولتاژ بيش از حد مجاز عدم تقارن بيش از حد ولتاژ سه فاز شوك ناشي از قطع و وصل متوالي برق اصول كار پس از وصل شدن سه فاز و نول به ترمينال هاي T,S,R و MP دستگاه شروع به کار مي کند. هر بار پس از برطرف شدن خطا، دستگاه زمان سنجي را آغاز مي كند. پس از اتمام روشن شده و رله داخلي دستگاه OUT سيگنال (DELAY) زمان انتخاب شده وصل مي شود. (اتصال داخلي ترمينال 15 به 18 وصل مي شود.) تذكر: در صورتيكه وضعيت سه فاز عادي نباشد، زمان سنجي آغاز نمي شود. در صورتيكه اشكالي (مانند افت ولتاژ،قطع فاز و يا جابجائي فازها) در شبكه پديد آيد، سيگنال خطاي مربوطه روشن شده و همزمان با خاموش شدن سيگنال خروجي، رله داخلي نيز قطع م يشود.(اتصال داخلي ترمينال 15 به 16 وصل مي شود) در صورتيكه هنگام شروع به كار دستگاه، خطايي در شبكه سه فاز باشد، سيگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلي وصل نمي شود. تذكر: توجه داشته باشد كه رله كنترل فاز مستقيماً سه فاز را قطع و وصل نمي كند، بلكه به كنتاكتور فرمان قطع و وصل مي دهد. سيگنال هاي خطا VOLT: در صورتيكه ولتاژ سه فاز به كمتر از 300 ولت كاهش يابد، روشن مي شود. SEQU: در صورتيكه ترتيب فازهاي شبكه عوض شود روشن مي شود. ASY.V: هنگاميكه شبكه دو فاز م يشود و يا عدم تقارن بين ولتاژ فازها از حدتنظيم شده(توسط دسته پتانسيومتر ASY.V) بيشتر شود ، روشن مي شود. نصب و راه اندازي رله كنترل فاز وصل شوند. MP و نول به ترمينال T,S,R سه فاز به ترمينالهاي تذكر: دقت شود كه نول تابلو دقيقاً به نول شبكه وصل شده باشد . در صورتيكه نول تابلو با نول واقعي اختلاف پتانسيل داشته باشد، رله كنترل فاز خطا مي كند. ترمينالهاي 15 و 18 مانند شستي استوپ در مدار فرمان سري مي شوند. در صورت وجود ) با ) OLM تذكر: كنتاكت بي متال يا رله كنترل بار برنا مدل شستي استوپ سري مي شود. توا لي فاز ) روشن بود ، ) SEQU. در صورتيكه پس از نصب دستگاه، سيگنال عوض R با S بايستي جاي دو فاز روي ترمينالهاي كنترل فاز عوض شود (مث لاً شود) تا سيگنال خاموش گردد. با پيش آمدن هر يك از خطاهاي مذكور رله داخلي سريعاً قطع مي شود و پس از تنظيم DELAY برطرف شدن خطا، رله پس از مدت زماني كه توسط دسته مي شود ، وصل مي گردد. تنظيم مي شود به طور ASY.V تشخيص عدم تقارن بين ولتاژهاي سه فاز توسط معمول تنظيم روي 10 % مناسب است(حدود وسط قرار گيرد) ولي براي موتورهاي بزرگتر تا 15 % نيز مجاز است.
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت رله كنترل فاز با تأخير در قطع
ثبت

کنترل فاز
رله کنترل فاز بدون نول


رله کنترل فاز بدون نول
رله كنترل فاز بدون نول TYPE:TPM (مخصوص شبكه سه فاز سه ‌سيمه) تشخيص تغيير توالي فاز قطع يك فاز تشخيص عدم تقارن ولتاژ سه فاز تشخيص كاهش ولتاژ شبكه تشخيص افزايش ولتاژ شبكه قابليت انتخاب زمان پس از رفع خطا داراي سيگنالهاي نمايشگر تغذيه ورودي، حالت عادي (وصل خروجي)،توالي فاز، عدم تقارن ولتاژ سه فاز، افت ولتاژ، افزايش ولتاژ اصول کار پس از وصل شدن سه فاز به ترمينالهاي T,S,R و تغذيه 380 ولت به ترمينالهاي A1 وA2 دستگاه شروع بكار مي‌كند. در اين حالت سيگنال تغذيه ورودي PWR روشن شده و دستگاه زمان سنجي را آغاز مي‌كند. پس از اتمام زمان تنظيم شده توسط دسته DELAY سيگنال OUT روشن شده و رله داخلي دستگاه وصل مي‌شود.(اتصال داخلي ترمينال 15 به 18 وصل مي‌شود) تذكر: در صورتيكه هريك از سيگنال‌هاي خطا روشن باشد زمانسنجي آغاز نمي‌شود. در صورتيكه اشكالي مانند افت ولتاژ، قطع يك فاز و يا جابجايي فازها در شبكه پديد آيد، سيگنال خطاي مربوطه روشن ، همزمان سيگنال خروجي OUT خاموش و رله داخلي قطع مي‌گردد.(اتصال داخلي ترمينال 15به 16 وصل مي‌شود) نصب و راه اندازي : سه فاز به ترمينال‌هاي T,S,R و تغذيه 380 ولت به ترمينال‌هاي A1 وA2 وصل شوند. تذكر: در صورت نداشتن ولتاژ 380 ولت مجزا مي‌توان ترمينال‌هاي A1 وA2 را به ترمينالهاي RوT متصل نمود. ترمينالهاي 15و18 مانند شستي استوپ در مدار سري مي‌شوند. در صورتيكه پس از نصب دستگاه ، سيگنال توالي فاز P.S روشن بود، بايستي جاي دو فاز روي کنترل فاز(مثلاًS,R) عوض شود تا سيگنال مربوطه خاموش شود. با پيش آمدن هر يك از خطاهاي مذكور رله داخلي سريعاً قطع مي‌شود و پس از برطرف شدن خطا، رله پس از مدت زمان تنظيمي توسط دستهDELAY وصل و سيگنال OUT روشن مي‌گردد. اين زمان از 5/0 تا 30 ثانيه مي‌باشد. تشخيص عدم تقارن بين ولتاژهاي سه فاز توسط دسته ASY.V تنظيم مي‌شود. اين مقدار بين 5% تا 20% قابل تنظيم است. سيگنالهاي دستگاه : PWR: وصل تغذيه ورودي OUT: وصل رله خروجي P.S: توالي فاز O.V: ولتاژ شبكه بيش از 15% (حدود 437ولت) U.V: ولتاژ شبكه كمتر از 20% (حدود 304 ولت) ASY.V: قطع فاز و يا عدم تقارن ولتاژ شبكه (بيش از حد تنظيمي توسط دسته ASY.V) مشخصات فني: ولتاژ تغذيه: 380 ولت متناوب ولتاژ شبكه: 380 ولت متناوب سه سيمه فركانس شبكه: 50 يا 60 هرتز تلفات داخلي: 3 وات تأخير در وصل: 5/0 تا 30 ثانيه- قابل تنظيم توسط دسته DELAY تقارن ولتاژ شبكه: 5 تا 20 درصد- قابل تنظيم توسط دسته ASY.V رلـه خروجي: يك كنتاكت C/O جريان كنتاكت: 220 ولت متناوب 6 آمپر 28 ولت مستقيم 6 آمپر نوع نصب: در تمام جهات كليه مشخصات فني بر حسب نوع سفارش قابل تغيير مي‌باشد.
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت رله کنترل فاز بدون نول
ثبت

کنترل فاز
کنترل فاز دو کنتاکت


کنترل فاز دو کنتاکت
کنترل فاز دو کنتاکت برنا مدل BORNA ASN قابليت تشخيص تغيير توالي فاز تشخيص قطع يک فاز تشخيص عدم تقارن ولتاژ شبکه تشخيص کاهش ولتاژ شبکه قطع سريع در صورت بروز خطا قابليت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا داراي سيگنالهاي نمايشگر خطاهاي مختلف و حالت عادي حفاظت الکتروموتور در مقابل اختلالات شبکه: قطع فاز جابجايي فاز افت ولتاژ بيش از حد مجاز عدم تقارن بيش از حد ولتاژ سه فاز شوک ناشي از قطع و وصل متوالي برق مشخصات فني ولتاژ تغذيه: 380 ولت متناوب چهار سيمه فرکانس شبکه: 50 يا 60 هرتز عدم تقارن ولتاژ سه فاز: 5% تا 15% قابل تنظيم توسط دسته ASY.V تأخير در وصل: 5/0 تا30 ثانيه قابل تنظيم توسط دسته DELAY تلفات داخلي: حدود 3 وات رله خروجي: يک کنتاکت C/O جريان کنتاکت: 6 آمپر، 220 ولت متناوب- 6 آمپر، 28 ولت مستقيم نوع نصب: در تمام جهات
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت کنترل فاز دو کنتاکت
ثبت

کنترل فاز
کنترل فاز-بار


کنترل فاز-بار
کاربرد: دستگاه کنترل فاز بار با بهره گيري از تکنولوژي روز دنيا و با استفاده از سيستم ميکروپروسسوري جهت کنترل بسيار دقيق اختلالات ناشي از قطع فاز جابه جايي فاز عدم تقارن فازها وجريان افزايش و کاهش ولتاژ و افزايش و کاهش جريان براي استفاده در کليه مراکز صنعتي بدون نياز بهه ودر دو مدل طراحي شده است ويژگيها : حفاظت کامل دستگاههاي سه فاز با استفادهاز سيستم ميکروپروسسوري کنترل جريان اندازه گيري جريان بدون نياز بهCT و با عبور مسقيم حداکثر کابل 25mm نمايش جريان و مقادير تنظيمي و پيغامهاي خطا حفاظت در برابر افزايش کاهش جريان وعدم تقارن جريانها افزايش کاهش ولتاژ وعدم تقارن ولتاژها قطع وعدم توالي فازها قابليت نمايش ولتاژ مدت زمان فعال بودن دستگاه( عبور جريان) تعداد دفعات قطع و وصل جريان 10عدد براي اعلام افزايش جريان کاهش جريان عدم تقارن جريانها افزايش ولتاژ کاهش ولتاژ عدم تقارن ولتاژ ها تاخير در قطع وضعيت رله تاخير در وصل زمان استارت اوليه ledها در حالت تنظيم ثابت ودر حالت خطا چشمک زن مشخصات فني : ولتاژ تغذيه: 180-250 VAC /50-60 HZ ولتاژ ورودي: 300-500VAC /3PH/50-60 HZ کارآيي در دما -20 65 رطوبت: 70% خروجي رله 5A
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت کنترل فاز-بار
ثبت

کنترل فاز
رله محافظ تك فاز (محافظ بوبين كنتاكتور)


رله محافظ تك فاز (محافظ بوبين كنتاكتور)
• محافظت مصرف كننده هاي تكفاز در برابر كاهش ولتاژ شبكه • محافظت بوبين كنتاكتورهاي تكفاز در برابر افزايش ولتاژ شبكه • محافظت مصرف كننده هاي تكفاز در برابر فشار ناشي از قطع و وصل متوالي برق • قابليت تنظيم زمان تأخير در وصل از يك تا سه دقيقه • داراي يك رله يك كنتاكت • داراي 4 سيگنال نمايشگر ولتاژ ورودي INPUT نمايشگر ولتاژ غير مجاز FAULT نمايشگر زمان تأخير در وصل DELAY نمايشگر وصل خروجي OUT اصول كار هنگاميكه ولتاژ تغذيه به ترمينالهاي A1 و A2 اعمال شده و ولتاژ شبكه بين 170 تا248 ولت باشد، سيگنالهاي ورودي و تأخير روشن مي شوند. پس از گذشت زمان تأخير تنظيم شده( توسط دسته DELAY) رله عمل كرده و همزمان سيگنال تأخير خاموش و سيگنال خروجي (OUT ) روشن مي گردد. ( كنتاكت 15 به 18 وصل مي شود). در صورتيكه ولتاژ شبكه بيش از 248 ولت يا كمتر از 170 ولت باشد رله قطع، سيگنال خروجي خاموش و سيگنال خطا ( FAULT) روشن مي گردد (كنتاكت 15 به 16 وصل مي شود ). پس از بازگشت ولتاژ به حد مجاز، سيگنال خطا خاموش و سيگنال تأخير روشن مي شود و پس از سپري شدن زمان تنظيم شده مجدداً رله وصل خواهد شد. نصب و راه اندازي ترمينالهاي A1 و A2 به فاز و نول شبکه متصل شوند. كنتاكتهاي رله نيز بصورت سري در مسير تغذيه بار و يا كنتاكتور قرار گيرند. بطور مثال كنتاكتهاي 15 و 18 مانند شستي STOP با بوبين كنتاكتور سري شوند. مشخصات فني ولتاژ تغذيه: 170 تا 250 ولت متناوب فركانس شبكه: 50 يا 60 هرتز تلفات داخلي: 3 وات محدوده ولتاژ: 170 تا 248 ولت تأخير: قابل تنظيم از يك تا سه دقيقه توسط دسته DELAY
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت رله محافظ تك فاز (محافظ بوبين كنتاكتور)
ثبت

کنترل فاز
رله کنترل فاز+بار


رله کنترل فاز+بار
رله محافظ الكتروموتورهاي سه فاز (كنترل فاز + كنترل بار) TYPE:MMP حفاظت ولتاژ: تشخيص تغيير توالي فاز تشخيص افزايش ولتاژ شبكه تشخيص كاهش ولتاژ شبكه تشخيص قطع يك فاز قابليت تنظيم عدم تقارن ولتاژ سه فاز قطع سريع در هنگام بروز خطا حفاظت جريان: جايگزين بي‌متال قابليت تنظيم جريان قابليت تنظيم زمان قطع داراي دو عملكرد قفل شونده و اتوماتيك قابليتهاي ويژه: قابليت تنظيم زمان وصل پس از رفع خطا محافظ موتور در برابر اختلالات شبكه داراي سيگنالهاي نمايشگر: SEQU.: توالي فاز O.V: افزايش ولتاژ(بيشتر از 440 ولت) U.V: كاهش ولتاژ(كمتر از 300 ولت) ASY.V: عدم تقارن ولتاژ (قابل تنظيم از 5 تا 20 درصد) O.C: اضافه جريان (در رنجهاي 5 ،16،30 و60 آمپر) OUT: وصل خروجي(قابل تنظيم از 5/0 تا 40 ثانيه) نصب و راه‌اندازي: نول به ترمينالهاي MP و فازها به ترمينالهاي T,S,R وصل شوند. ترمينالهاي15و18 مانند شستي استوپ با بوبين كنتاكتور سري شوند. سيم‌هاي جريان از داخل لوله‌هاي دستگاه عبور نمايند. با اتصال برق شبكه دستگاه شروع به كار مي‌كند. پس از اتمام زمان (ON ELAY) سيگنالOUT روشن شده و رله داخل دستگاه وصل مي شود. (اتصال داخلي ترمينال 15 به 18 وصل مي‌شود) تذكر: هر بار پس از رفع خطا، دستگاه زمانسنجي را آغاز مي‌كند. در صورتيكه وضعيت سه فاز عادي نباشد، زمانسنجي آغاز نمي شود. در صورتيكه اشكالي مانند جابجايي فازها، افزايش ولتاژ(بيشتر از 440 ولت)، افت ولتاژ (كمتر از 300 ولت) و يا عدم تقارن ولتاژ(5 تا20 درصد) در شبكه سه فاز پديد آيد سيگنال خطاي مربوطه روشن شده و همزمان سيگنال خروجي خاموش و رله قطع مي شود.(اتصال داخلي ترمينال 15 به 16 وصل مي شود) در صورتيكه هنگام شروع به كار دستگاه، خطايي در شبكه سه فاز باشد، سيگنال مربوطه روشن مانده و رله داخلي وصل نمي‌شود. در صورتيكه جريان راه ‌‌اندازي موتور بيش از حد تنظيمي توسط دسته AMPERS باشد، سيگنال O.C روشن شده و در صورت باقي ماندن خطاي جرياني، پس از زمان تنظيمي توسط دسته OFF DELAYسيگنال OUT خاموش شده و رله داخلي دستگاه قطع مي‌گردد. تذكر: بايد توجه داشت كه مدت زمان راه‌اندازي بايد توسط دسته OFF DELAY تنظيم شود تا در زمان راه ‌اندازي، خروجي قطع نگردد. در صورتيكه در مدت زمان تنظيمي، خطاي جريان برطرف شود، سيگنال O.C خاموش شده و رله خروجي قطع نمي شود. هنگاميكه ترمينالهاي K2,K1 به هم متصل باشند، پس از برطرف شدن خطاي جرياني، دستگاه بايد به وسيله دكمه RESET راه‌اندازي شود. در صورتيكه ترمينالهاي K2,K1 به هم متصل نباشند، پس از برطرف شدن خطاي جرياني، دستگاه زمانسنجي را آغاز كرده و پس از زمان تنظيم شده توسط دسته ON DELAY رله وصل مي‌شود. مشخصات فني: ولتاژ شبكه: 380 ولت چهار ‌سيمه تلفات داخلي: حدود 3 وات جريان عبوري: 1 تا 5 ، 4 تا 16 ، 12 تا 30 و24 تا60 آمپر رله خروجي: يك رله يك كنتاكت C/O جريان كنتاكت: 6 آمپر 220 ولت متناوب- 6 آمپر 28 ولت مستقيم
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت رله کنترل فاز+بار
ثبت

کنترل فاز
کنترل فاز شيواامواج


کنترل فاز شيواامواج
کاربرد اين دستگاه به منظور حفاظت دستگاههاي سه فاز در برابر نوسانات ولتاژ شبکه (افزايش يا کـاهش ولتـاژ، جـابجـايي فـازهـا، عـدم تقارن و ...) طراحي شده است در طراحي دستگاه از نول به خاطر برق دار شدن در برخي اوقات و مشکلات ديگر استفاده نشده است ويژگيها : انطباق کامل با استانداردهاي اروپايي ، استفاده ازبهترين نوع قطعات ومواد. داراي 4 عدد LED(چراغ) براي نشان دادن وضعيتهاي مختلف . داراي 2 عدد پيچ تنظيم براي تنظيم زمان وصل وعدم تقارن . قطع اتوماتيک براي افزايش ولتاژبيش از 440V وکاهش ولتاژ کمتراز300V . حفاظت دربرابرقطع ياجابجايي فازها . برق ورودي دستگاه 3 فازمي باشد وبه طورکلي ازنول استفاده نشده است. مشخصات فني : ورودي :AC300-500V/50-60Hz تأخيروصل : 2-240 Sec تأخيرقطع : 3 Sec تأخيرزمان قطع درلحظه استارت براي کاهش ولتاژ:15 Sec قطع براي افزايش ولتاژ : 440V کارايي درحرارت وبرودت : 65C تا 20C- جريان خروجي : 5A,NO/NC نقشه نصب دستگاه
کنترل فاز
ثبت سفارش موقت کنترل فاز شيواامواج
ثبت

بیشتر بدانیم