چراغ اداري و تجاري
14×3 شبکه آلومينيومي آنودايز شده MRIO4

M625314D


14×3 شبکه آلومينيومي آنودايز شده MRIO4
قابليت نصب سه لامپ 14 وات فلورسنت T5 چراغ‌هاي فلورسنتي مدل برليانت با طراحي پيشرفتة مازي نور براي روشنايي دفاتر اداري مدرن و… طراحي شده است. چراغ برليانت براي نصب به صورت روکار، آويز و توکار براي سقف‌هاي کاذب سازه نمايان و يکپارچه مناسب است. پخش يکنواخت و بازدهي مناسب نور و نيز انعطاف پذيري در نوع نصب از ويژگي‌هاي برليانت است. مشخصات » بالاست : الکترونيکي وسلوشوآبه / ترايدونيک / فيليپس » سرپيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي
چراغ اداري و تجاري
ثبت سفارش موقت 14×3 شبکه آلومينيومي آنودايز شده MRIO4
ثبت

چراغ اداري و تجاري
36×4 TC-Lبراي سقف سازه پنهان

M525Y436BTCL


36×4 TC-Lبراي سقف سازه پنهان
قابليت نصب چهار لامپ 36 وات فلورسنت TC-L چراغ هاي فلورسنتي توکار مدل ژوپيتر مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت، در مدل هايي با شبکه يا صفحه اکريليک براي سقف هاي کاذب يکپارچه و دامپا در محيط اداري و تجاري عرضه مي گردد. در مدل هاي شبکه اي، بازدهي بالا و پخش يکنواخت نور و در مدل هاي اکريليکي، آرامش چشم و نيز فيلترکردن امواج فرابنفش چراغ هاي فلورسنتي توکار مدل ژوپيتر مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت، در مدل هايي با شبکه يا صفحه اکريليک براي سقف هاي کاذب يکپارچه و دامپا در محيط اداري و تجاري عرضه مي گردد. در مدل هاي شبکه اي، بازدهي بالا و پخش يکنواخت نور و در مدل هاي اکريليکي، آرامش چشم و نيز فيلترکردن امواج فرابنفش (UV) ويژگي هاي برجسته چراغ هاي ژوپيتر است.چراغ هاي ژوپيتر با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ اداري و تجاري
ثبت سفارش موقت 36×4 TC-Lبراي سقف سازه پنهان
ثبت

چراغ اداري و تجاري
دانلايت رفلکتورآلومينيومي براق لوکس متقارن 70W

M590A70MH-W


دانلايت رفلکتورآلومينيومي براق لوکس متقارن 70W
براي لامپ 70 وات متال هالايد سفيد چراغ‌هاي دانلايت مدل لومکس با پيشرفته‌ترين تکنيک‌هاي طراحي و ساخت ‎براي محيط مدرن اداري و تجاري عرضه مي‌گردد که به صورت توکار در ‎حفره‌هايي چهارگوش به قطرهاي مختلف نصب مي شود. بازدهي بالا به دليل ‎استفاده از رفلکتورهاي آلومينيومي آنودايز شده از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي ‎اين چراغ است. چراغ‌هاي لومکس با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي‌نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي توليد مي‌شود. مشخصات » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه براي اين محصول به رنگ نقره اي مبلغ 31000 ريال افزوده مي شود.
چراغ اداري و تجاري
ثبت سفارش موقت دانلايت رفلکتورآلومينيومي براق لوکس متقارن 70W
ثبت

چراغ اداري و تجاري
ژوپيتر فلورسنتي 18×3

M425318B


ژوپيتر فلورسنتي 18×3
قابليت نصب سه لامپ فلورسنتي 18 وات چراغ‌هاي فلورسنتي روکار مدل ژوپيتر با طراحي پيشرفتة مازي نور در مدل هايي با شبکة آلومينيومي آنودايز شده يا صفحة اکريليک براي محيط اداري و تجاري عرضه مي‌گردد. در مدل‌هاي شبکه‌اي، بازدهي بالا و پخش يکنواخت نور و نيز در مدل‌هاي اکريليکي، فقدان زنندگي نور و فيلتر کردن امواج فرابنفش (UV) از ويژگي‌هاي چراغ‌هاي ژوپيتر است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي LOW LOSS وسلوشوآبه » در چراغ 18×3 وات : يک بالاست کلاس B2 و يک بالاست کلاس B1 » سرپيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي » استارتر : اسرام يا فيليپس
چراغ اداري و تجاري
ثبت سفارش موقت ژوپيتر فلورسنتي 18×3
ثبت

چراغ اداري و تجاري
14×4 شبکه آلومينيومي آنودايز شده MRIO4

M625414D


14×4 شبکه آلومينيومي آنودايز شده MRIO4
قابليت نصب چهار لامپ 14 وات فلورسنت T5 چراغ‌هاي فلورسنتي مدل برليانت با طراحي پيشرفتة مازي نور براي روشنايي دفاتر اداري مدرن و… طراحي شده است. چراغ برليانت براي نصب به صورت روکار، آويز و توکار براي سقف‌هاي کاذب سازه نمايان و يکپارچه مناسب است. پخش يکنواخت و بازدهي مناسب نور و نيز انعطاف پذيري در نوع نصب از ويژگي‌هاي برليانت است. مشخصات » بالاست : الکترونيکي وسلوشوآبه / ترايدونيک / فيليپس » سرپيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي
چراغ اداري و تجاري
ثبت سفارش موقت 14×4 شبکه آلومينيومي آنودايز شده MRIO4
ثبت

چراغ اداري و تجاري
36×4 براي سقف هاي سازه نمايان

M525X436ATCL


36×4 براي سقف هاي سازه نمايان
قابليت نصب چهار لامپ 36 وات فلورسنت TC-L چراغ هاي فلورسنتي توکار مدل ژوپيتر مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت، در مدل هايي با شبکه يا صفحه اکريليک براي سقف هاي کاذب يکپارچه و دامپا در محيط اداري و تجاري عرضه مي گردد. در مدل هاي شبکه اي، بازدهي بالا و پخش يکنواخت نور و در مدل هاي اکريليکي، آرامش چشم و نيز فيلترکردن امواج فرابنفش چراغ هاي فلورسنتي توکار مدل ژوپيتر مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت، در مدل هايي با شبکه يا صفحه اکريليک براي سقف هاي کاذب يکپارچه و دامپا در محيط اداري و تجاري عرضه مي گردد. در مدل هاي شبکه اي، بازدهي بالا و پخش يکنواخت نور و در مدل هاي اکريليکي، آرامش چشم و نيز فيلترکردن امواج فرابنفش (UV) ويژگي هاي برجسته چراغ هاي ژوپيتر است.چراغ هاي ژوپيتر با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ اداري و تجاري
ثبت سفارش موقت 36×4 براي سقف هاي سازه نمايان
ثبت

چراغ اداري و تجاري
دانلايت رفلکتورآلومينيومي براق لوکس نامتقارن 150W

M590C70MH-W


دانلايت رفلکتورآلومينيومي براق لوکس نامتقارن 150W
براي لامپ 150 وات متال هالايد سفيد چراغ‌هاي دانلايت مدل لومکس با پيشرفته‌ترين تکنيک‌هاي طراحي و ساخت ‎براي محيط مدرن اداري و تجاري عرضه مي‌گردد که به صورت توکار در ‎حفره‌هايي چهارگوش به قطرهاي مختلف نصب مي شود. بازدهي بالا به دليل ‎استفاده از رفلکتورهاي آلومينيومي آنودايز شده از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي ‎اين چراغ است. چراغ‌هاي لومکس با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي‌نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي توليد مي‌شود. مشخصات » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه به مبلغ اين محصول به رنگ نقره اي 31000 ريال افزوده مي شود.
چراغ اداري و تجاري
ثبت سفارش موقت دانلايت رفلکتورآلومينيومي براق لوکس نامتقارن 150W
ثبت

چراغ اداري و تجاري
ژوپيتر فلورسنتي 18×4

M425418B


ژوپيتر فلورسنتي 18×4
قابليت نصب چهار لامپ فلورسنتي 18 وات چراغ‌هاي فلورسنتي روکار مدل ژوپيتر با طراحي پيشرفتة مازي نور در مدل هايي با شبکة آلومينيومي آنودايز شده يا صفحة اکريليک براي محيط اداري و تجاري عرضه مي‌گردد. در مدل‌هاي شبکه‌اي، بازدهي بالا و پخش يکنواخت نور و نيز در مدل‌هاي اکريليکي، فقدان زنندگي نور و فيلتر کردن امواج فرابنفش (UV) از ويژگي‌هاي چراغ‌هاي ژوپيتر است. مشخصات » بالاست : مغناطيسي LOW LOSS وسلوشوآبه » در چراغ 18×4 وات : دو بالاست 18×2 وات کلاس B1 » سرپيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي » استارتر : اسرام يا فيليپس
چراغ اداري و تجاري
ثبت سفارش موقت ژوپيتر فلورسنتي 18×4
ثبت

چراغ اداري و تجاري
18×1

M525D118AP


18×1
قابليت نصب يک لامپ 18 وات فلورسنت چراغ هاي فلورسنتي توکار مدل ژوپيتر مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت، در مدل هايي با شبکه يا صفحه اکريليک براي سقف هاي کاذب يکپارچه و دامپا در محيط اداري و تجاري عرضه مي گردد. در مدل هاي شبکه اي، بازدهي بالا و پخش يکنواخت نور و در مدل هاي اکريليکي، آرامش چشم و نيز فيلترکردن امواج فرابنفش چراغ هاي فلورسنتي توکار مدل ژوپيتر مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت، در مدل هايي با شبکه يا صفحه اکريليک براي سقف هاي کاذب يکپارچه و دامپا در محيط اداري و تجاري عرضه مي گردد. در مدل هاي شبکه اي، بازدهي بالا و پخش يکنواخت نور و در مدل هاي اکريليکي، آرامش چشم و نيز فيلترکردن امواج فرابنفش (UV) ويژگي هاي برجسته چراغ هاي ژوپيتر است.چراغ هاي ژوپيتر با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ اداري و تجاري
ثبت سفارش موقت 18×1
ثبت

چراغ اداري و تجاري
36×4 سقف سازه نمايان

M525X436BTCL


36×4 سقف سازه نمايان
قابليت نصب چهار لامپ 36 وات فلورسنت TC-L چراغ هاي فلورسنتي توکار مدل ژوپيتر مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت، در مدل هايي با شبکه يا صفحه اکريليک براي سقف هاي کاذب يکپارچه و دامپا در محيط اداري و تجاري عرضه مي گردد. در مدل هاي شبکه اي، بازدهي بالا و پخش يکنواخت نور و در مدل هاي اکريليکي، آرامش چشم و نيز فيلترکردن امواج فرابنفش چراغ هاي فلورسنتي توکار مدل ژوپيتر مازي نور با پيشرفته ترين تکنيک هاي طراحي و ساخت، در مدل هايي با شبکه يا صفحه اکريليک براي سقف هاي کاذب يکپارچه و دامپا در محيط اداري و تجاري عرضه مي گردد. در مدل هاي شبکه اي، بازدهي بالا و پخش يکنواخت نور و در مدل هاي اکريليکي، آرامش چشم و نيز فيلترکردن امواج فرابنفش (UV) ويژگي هاي برجسته چراغ هاي ژوپيتر است.چراغ هاي ژوپيتر با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي (IEC 60598) توليد مي شود.
چراغ اداري و تجاري
ثبت سفارش موقت 36×4 سقف سازه نمايان
ثبت

چراغ اداري و تجاري
دانلايت رفلکتورآلومينيومي براق لوکس نامتقارن 70W

M590C70MH-W


دانلايت رفلکتورآلومينيومي براق لوکس نامتقارن 70W
براي لامپ 70 وات متال هالايد سفيد چراغ‌هاي دانلايت مدل لومکس با پيشرفته‌ترين تکنيک‌هاي طراحي و ساخت ‎براي محيط مدرن اداري و تجاري عرضه مي‌گردد که به صورت توکار در ‎حفره‌هايي چهارگوش به قطرهاي مختلف نصب مي شود. بازدهي بالا به دليل ‎استفاده از رفلکتورهاي آلومينيومي آنودايز شده از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي ‎اين چراغ است. چراغ‌هاي لومکس با قطعات الکتريکي مرغوب و کنترل کيفيت دقيق مازي‌نور تحت استانداردهاي برتر اروپايي توليد مي‌شود. مشخصات » بالاست : فيوز دار مغناطيسي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوآبه » ايگنيتور : وسلوشوآبه » خازن : وسلوشوآبه به مبلغ اين محصول به رنگ نقره اي 31000 ريال افزوده مي شود.
چراغ اداري و تجاري
ثبت سفارش موقت دانلايت رفلکتورآلومينيومي براق لوکس نامتقارن 70W
ثبت

چراغ اداري و تجاري
ژوپيتر فلورسنتي 18×4

M425418AP