چراغ تزئيني
تجهيزات نصب چراغ 30 درجه

AR2-W


تجهيزات نصب چراغ 30 درجه

حلقه واسط براي چراغ هاي الفا 30 درجه به رنگ سفيد و سفيد سنباده اي و مشکي و مشکي سنباده اي

چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت تجهيزات نصب چراغ 30 درجه
ثبت

چراغ تزئيني
چراغ آويز سه شاخ بالاست سرخود

MA03-W


چراغ آويز سه شاخ بالاست سرخود

به رنگ سفيد براي لامپ کامپکت بالاست سرخود براي چراغ با رنگ مشکي 18000 ريال به مبلغ افزوده مي شود. مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه

چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت چراغ آويز سه شاخ بالاست سرخود
ثبت

چراغ تزئيني
سقفي با حباب شيشه اي بالاست سرخود يا رشته اي

M2102E27-W


سقفي با حباب شيشه اي بالاست سرخود يا رشته اي

براي دو لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود يا رشته اي مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه براي چراغ با رنگ مشکي و نقره اي 15000 ريال افزوده مي شود.

چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت سقفي با حباب شيشه اي بالاست سرخود يا رشته اي
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن ريلي 35 سانتي متري 50 وات

M9LRD150ET


هالوژن ريلي 35 سانتي متري 50 وات

با پايه 35 سانتي متري براي لامپ 50 وات هالوژن مشخصات » ترانس : الکترونيکي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوابه » لامپ : اسرام/سيلوانيا/ فيليپس » شيدر فلزي و لنز پلي کربنات : براي چراغ هاي مدل لنزي

چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن ريلي 35 سانتي متري 50 وات
ثبت

چراغ تزئيني
تجهيزات نصب چراغ ثابت

AR1-W


تجهيزات نصب چراغ ثابت
حلقه واسط براي چراغ هاي الفا ثابت به رنگ سفيد تجهيزات مربوطه با رنگ هاي سفيد سنباده اي و مشکي و مشکي سنباده اي موجود است.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت تجهيزات نصب چراغ ثابت
ثبت

چراغ تزئيني
چراغ مطالعه

M9VT220


چراغ مطالعه
20*20 وات براي لامپ هالوژن مشخصات » ترانس : الکترونيکي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوابه » لامپ : اسرام/سيلوانيا/ فيليپس » شيدر فلزي و لنز پلي کربنات : براي چراغ هاي مدل لنزي
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت چراغ مطالعه
ثبت

چراغ تزئيني
سقفي با حباب شيشه اي بالاست سرخود يا رشته اي

M2101E27-W


سقفي با حباب شيشه اي بالاست سرخود يا رشته اي
براي يک لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود يا رشته اي مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه براي چراغ با رنگ مشکي و نقره اي 15000 ريال افزوده مي شود.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت سقفي با حباب شيشه اي بالاست سرخود يا رشته اي
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن ريلي 5 سانتي متري 50 وات

M9LRA150ET


هالوژن ريلي 5 سانتي متري 50 وات
با پايه 5 سانتي متري براي لامپ 50 وات هالوژن مشخصات » ترانس : الکترونيکي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوابه » لامپ : اسرام/سيلوانيا/ فيليپس » شيدر فلزي و لنز پلي کربنات : براي چراغ هاي مدل لنزي
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن ريلي 5 سانتي متري 50 وات
ثبت

چراغ تزئيني
تست


تست
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت تست
ثبت

چراغ تزئيني
سقفي با حباب شيشه اي 26 وات چهار پين

M2102G24Q3-W


سقفي با حباب شيشه اي 26 وات چهار پين
براي 2*26 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت چهار پين مشخصات » سرپيچ : الکترونيکي وسلوشوآبه/ترادونيک / فيليپس » بالاست : مغناطيسي LOW LOSS وسلوشوآبه براي چراغ با رنگ مشکي و نقره اي 15000 ريال افزوده مي شود.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت سقفي با حباب شيشه اي 26 وات چهار پين
ثبت

چراغ تزئيني
سقفي با حباب شيشه اي چهار پين

M2101G24Q3-W


سقفي با حباب شيشه اي چهار پين
براي 1*26 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت چهار پين مشخصات » سرپيچ : الکترونيکي وسلوشوآبه/ترادونيک / فيليپس » بالاست : مغناطيسي LOW LOSS وسلوشوآبه براي چراغ با رنگ مشکي و نقره اي 15000 ريال افزوده مي شود.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت سقفي با حباب شيشه اي چهار پين
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن سقفي چهار شاخه

M9L450


هالوژن سقفي چهار شاخه
چهار شاخه براي چهار لامپ 50 وات هالوژن مشخصات » ترانس : الکترونيکي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوابه » لامپ : اسرام/سيلوانيا/ فيليپس » شيدر فلزي و لنز پلي کربنات : براي چراغ هاي مدل لنزي
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن سقفي چهار شاخه
ثبت

چراغ تزئيني
چراغ آويز با حباب آبي

M108D12BU-BL


چراغ آويز با حباب آبي
با حباب آبي براي لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود براي چراغ با رنگ نقره اي 10000 ريال به مبلغ آن افزوده مي شود. مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت چراغ آويز با حباب آبي
ثبت

چراغ تزئيني
سقفي با حباب شيشه اي 18 وات چهار پين

M2102G24Q2-W


سقفي با حباب شيشه اي 18 وات چهار پين
براي 2*18 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت چهار پين مشخصات » سرپيچ : الکترونيکي وسلوشوآبه/ترادونيک / فيليپس » بالاست : مغناطيسي LOW LOSS وسلوشوآبه براي چراغ با رنگ مشکي و نقره اي 15000 ريال افزوده مي شود.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت سقفي با حباب شيشه اي 18 وات چهار پين
ثبت

چراغ تزئيني
سقفي با حباب شيشه اي دوپين

M2102G24D2-W


سقفي با حباب شيشه اي دوپين
براي 2*18 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت دوپين مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه/بي جي بي » بالاست : مغناطيسي LOW LOSS وسلوشوآبه براي چراغ با رنگ مشکي و نقره اي 15000 ريال افزوده مي شود.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت سقفي با حباب شيشه اي دوپين
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن سقفي 90 درجه 12 ولت

MHSP90-W


هالوژن سقفي 90 درجه 12 ولت
براي لامپ هالئژن 12 ولت مشخصات » وسلوشوآبه اين چراغ و تجهيزات مربوطه با رنگ مشکي سنباده اي موجود است.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن سقفي 90 درجه 12 ولت
ثبت

چراغ تزئيني
چراغ آويز با حباب شفاف

M108D12C-BL


چراغ آويز با حباب شفاف
با حباب شفاف براي لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود براي چراغ با رنگ نقره اي 10000 ريال به مبلغ آن افزوده مي شود. مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت چراغ آويز با حباب شفاف
ثبت

چراغ تزئيني
سقفي با حباب شيشه اي 18 وات دوپين

M2101G24D2-W


سقفي با حباب شيشه اي 18 وات دوپين
براي 1*18 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت دوپين مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه/بي جي بي » بالاست : مغناطيسي LOW LOSS وسلوشوآبه براي چراغ با رنگ مشکي و نقره اي 15000 ريال افزوده مي شود.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت سقفي با حباب شيشه اي 18 وات دوپين
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن ثابت 15 سانتي متري 50 وات

M9LCB150ET


هالوژن ثابت 15 سانتي متري 50 وات
با پايه 15 سانتي متري براي لامپ 50 وات هالوژن مشخصات » ترانس : الکترونيکي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوابه » لامپ : اسرام/سيلوانيا/ فيليپس » شيدر فلزي و لنز پلي کربنات : براي چراغ هاي مدل لنزي
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن ثابت 15 سانتي متري 50 وات
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن سقفي ثابت 12 ولت

MHSPF-W12


هالوژن سقفي ثابت 12 ولت
براي لامپ هالئژن 12 ولت مشخصات » وسلوشوآبه اين چراغ و تجهيزات مربوطه با رنگ هاي سفيد سنباده اي و مشکي و مشکي سنباده اي موجود است.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن سقفي ثابت 12 ولت
ثبت

چراغ تزئيني
چراغ آويز با حباب صدفي

M108D12PR-BL


چراغ آويز با حباب صدفي
با حباب صدفي براي لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود براي چراغ با رنگ نقره اي 10000 ريال به مبلغ آن افزوده مي شود. مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت چراغ آويز با حباب صدفي
ثبت

چراغ تزئيني
سقفي با حباب شيشه اي 18 وات چهار پين

M2101G24Q2-W


سقفي با حباب شيشه اي 18 وات چهار پين
براي 1*18 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت چهار پين مشخصات » سرپيچ : الکترونيکي وسلوشوآبه/ترادونيک / فيليپس » بالاست : مغناطيسي LOW LOSS وسلوشوآبه براي چراغ با رنگ مشکي و نقره اي 15000 ريال افزوده مي شود.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت سقفي با حباب شيشه اي 18 وات چهار پين
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن ثابت 25 سانتي متري 50 وات

M9LCC150ET


هالوژن ثابت 25 سانتي متري 50 وات
با پايه 25 سانتي متري براي لامپ 50 وات هالوژن مشخصات » ترانس : الکترونيکي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوابه » لامپ : اسرام/سيلوانيا/ فيليپس » شيدر فلزي و لنز پلي کربنات : براي چراغ هاي مدل لنزي
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن ثابت 25 سانتي متري 50 وات
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن سقفي ثابت 230 ولت

MHSPF-W230


هالوژن سقفي ثابت 230 ولت
براي لامپ هالئژن 230 ولت مشخصات » وسلوشوآبه اين چراغ و تجهيزات مربوطه با رنگ هاي سفيد سنباده اي و مشکي و مشکي سنباده اي موجود است.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن سقفي ثابت 230 ولت
ثبت

چراغ تزئيني
چراغ آويز با حباب صورتي

M108D12PK-BL


چراغ آويز با حباب صورتي
با حباب صورتي براي لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود براي چراغ با رنگ نقره اي 10000 ريال به مبلغ آن افزوده مي شود. مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت چراغ آويز با حباب صورتي
ثبت

چراغ تزئيني
سقفي با حباب شيشه اي 18 وات فلورسنت TC-L

M210L218TCL-W


سقفي با حباب شيشه اي 18 وات فلورسنت TC-L
قابليت نصب دو لامپ 18W فلورسنت TC-L مشخصات : » بالاست : مغناطيسي LOW LOSS وسلوشوآبه » چراغ 2*18 وات : يک بالاست کلاس B1 » سرپيچ : وسلوشوآبه / بي جي بي » استارتر : اسرام يا فيليپس براي چراغ با رنگ مشکي و نقره اي 22000 ريال افزوده مي شود.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت سقفي با حباب شيشه اي 18 وات فلورسنت TC-L
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن ثابت 35 سانتي متري 50 وات

M9LCD150ET


هالوژن ثابت 35 سانتي متري 50 وات
با پايه 35 سانتي متري براي لامپ 50 وات هالوژن مشخصات » ترانس : الکترونيکي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوابه » لامپ : اسرام/سيلوانيا/ فيليپس » شيدر فلزي و لنز پلي کربنات : براي چراغ هاي مدل لنزي
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن ثابت 35 سانتي متري 50 وات
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن سقفي سه شاخه

M9L350


هالوژن سقفي سه شاخه
سه شاخه براي سه لامپ 50 وات هالوژن مشخصات » ترانس : الکترونيکي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوابه » لامپ : اسرام/سيلوانيا/ فيليپس » شيدر فلزي و لنز پلي کربنات : براي چراغ هاي مدل لنزي
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن سقفي سه شاخه
ثبت

چراغ تزئيني
چراغ آويز با حباب گرانيتي

M108D12GT-BL


چراغ آويز با حباب گرانيتي
با حباب گرانيتي براي لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود براي چراغ با رنگ نقره اي 10000 ريال به مبلغ آن افزوده مي شود. مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت چراغ آويز با حباب گرانيتي
ثبت

چراغ تزئيني
سقفي با حباب شيشه اي 26 وات دوپين

M2101G24D3-W


سقفي با حباب شيشه اي 26 وات دوپين
براي 1*26 وات براي لامپ فلورسنت کامپکت دوپين مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه/بي جي بي » بالاست : مغناطيسي LOW LOSS وسلوشوآبه براي چراغ با رنگ مشکي و نقره اي 15000 ريال افزوده مي شود.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت سقفي با حباب شيشه اي 26 وات دوپين
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن ثابت 5 سانتي متري 50 وات

M9LCA150ET


هالوژن ثابت 5 سانتي متري 50 وات
با پايه 5 سانتي متري براي لامپ 50 وات هالوژن مشخصات » ترانس : الکترونيکي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوابه » لامپ : اسرام/سيلوانيا/ فيليپس » شيدر فلزي و لنز پلي کربنات : براي چراغ هاي مدل لنزي
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن ثابت 5 سانتي متري 50 وات
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن سقفي30 درجه 230 ولت

MHSP30-W230


هالوژن سقفي30 درجه 230 ولت
براي لامپ هالئژن 230 ولت مشخصات » وسلوشوآبه اين چراغ و تجهيزات مربوطه با رنگ هاي سفيد سنباده اي و مشکي و مشکي سنباده اي موجود است.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن سقفي30 درجه 230 ولت
ثبت

چراغ تزئيني
چراغ آويز بالاست سرخود

MA02-W


چراغ آويز بالاست سرخود
به رنگ سفيد براي لامپ کامپکت بالاست سرخود براي چراغ با رنگ مشکي 18000 ريال به مبلغ افزوده مي شود. مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت چراغ آويز بالاست سرخود
ثبت

چراغ تزئيني
سقفي با حباب شيشه اي بالاست سرخود يا رشته اي

M210L1E27-W


سقفي با حباب شيشه اي بالاست سرخود يا رشته اي
براي يک لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود يا رشته اي مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه براي چراغ با رنگ مشکي و نقره اي 15000 ريال افزوده مي شود.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت سقفي با حباب شيشه اي بالاست سرخود يا رشته اي
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن ريلي 15 سانتي متري 50 وات

M9LRB150ET


هالوژن ريلي 15 سانتي متري 50 وات
با پايه 15 سانتي متري براي لامپ 50 وات هالوژن مشخصات » ترانس : الکترونيکي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوابه » لامپ : اسرام/سيلوانيا/ فيليپس » شيدر فلزي و لنز پلي کربنات : براي چراغ هاي مدل لنزي
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن ريلي 15 سانتي متري 50 وات
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن سقفي30 درجه 12 ولت

MHSP30-W12


هالوژن سقفي30 درجه 12 ولت
براي لامپ هالئژن 12 ولت مشخصات » وسلوشوآبه اين چراغ و تجهيزات مربوطه با رنگ هاي سفيد سنباده اي و مشکي و مشکي سنباده اي موجود است.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن سقفي30 درجه 12 ولت
ثبت

چراغ تزئيني
چراغ آويز تک شاخ بالاست سرخود

MA03-W


چراغ آويز تک شاخ بالاست سرخود
به رنگ سفيد براي لامپ کامپکت بالاست سرخود براي چراغ با رنگ مشکي 18000 ريال به مبلغ افزوده مي شود. مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت چراغ آويز تک شاخ بالاست سرخود
ثبت

چراغ تزئيني
سقفي با حباب شيشه اي بالاست سرخود يا رشته اي

M210L2E27-W


سقفي با حباب شيشه اي بالاست سرخود يا رشته اي
براي دو لامپ فلورسنت کامپکت بالاست سرخود يا رشته اي مشخصات » سرپيچ : وسلوشوآبه براي چراغ با رنگ مشکي و نقره اي 22000 ريال افزوده مي شود.
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت سقفي با حباب شيشه اي بالاست سرخود يا رشته اي
ثبت

چراغ تزئيني
هالوژن ريلي 25 سانتي متري 50 وات

M9LRC150ET


هالوژن ريلي 25 سانتي متري 50 وات
با پايه 25 سانتي متري براي لامپ 50 وات هالوژن مشخصات » ترانس : الکترونيکي وسلوشوآبه » سرپيچ : وسلوشوابه » لامپ : اسرام/سيلوانيا/ فيليپس » شيدر فلزي و لنز پلي کربنات : براي چراغ هاي مدل لنزي
چراغ تزئيني
ثبت سفارش موقت هالوژن ريلي 25 سانتي متري 50 وات
ثبت

بیشتر بدانیم